Afkortingenlijst

A.

 • AB – Algemeen Bestuur
 • APPA – Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 • AR – Algemene Reserve
 • ArtEZ – Hogeschool voor de kunst Arnhem Nijmegen
 • ASV – Algemene Subsidieverordening Arnhem
 • AU – Algemene uitkering (gemeentefonds)
 • AWB – Algemene Wet bestuursrecht
 • AZC – AsielZoekersCentrum

B.

 • B&W – Burgemeester & Wethouders
 • BAC – Budget Advies Centrum
 • BBV – Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
 • BGB – Buiten Gewoon Beter
 • BIE - Bouwgronden In Exploitatie
 • BNG – Bank Nederlandse Gemeenten
 • Boom – Budgetondersteuning op Maat
 • BR – Bestemmingsreserve
 • BUIG – Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
 • BV – Besloten Vennootschap
 • bvo – bruto vloer oppervlakte

C.

 • CAK – Centraal Administratie Kantoor
 • CAO – Collectieve arbeidsovereenkomst
 • CAW – Centrum Activerend Werk
 • CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
 • COELO – Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 • CROW – Netwerk waar gemeentelijke professionals kennis etc uitwisselen over openbare ruimten
 • CSA – Centrum, Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek
 • CPB – Centraal Plan Bureau
 • CPI – Consumentenprijsindex
 • CPO – Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

D.

 • DB – Dagelijks Bestuur
 • DSO – Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • DU – Decentralisatie Uitkering
 • DVO – Dienstverleningsovereenkomst

E.

 • EV – Eigen Vermogen
 • EMT – Energie en Milieu Technologie
 • EN – Europese Norm
 • ENSIA – Eenduidige Normatiek Single Information Audit
 • EU – Europese Unie
 • EZ – Economische zaken

F.

 • FIDO – Financiering Decentrale Overheden
 • FJP – Financiële Jaarrapportage Projecten
 • fte – fulltime-equivalent (formatieplaats)

G.

 • GGD – gemeentelijke gezondheidsdienst
 • GO – Georganiseerd Overleg
 • GR – Gemeenschappelijke Regeling
 • GRO – Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken
 • GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan
 • GSO – Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid

H.

 • HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • HHT – Huishoudelijke Hulp Toelage
 • HGO – Het Gelders Orkest

I.

 • ICT – Informatie- en communicatietechnologie
 • IKC – Integrale Kindcentra
 • IPO – Interprovinciaal Overleg
 • ISV – Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
 • IU – Integratie uitkering

J.

 • JGZ – Jeugdgezondheidszorg
 • JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht

K.

 • KBNL – KredietBank Nederland
 • KVO-keurmerk – Keurmerk Veilig Ondernemen

M.

 • MBO – Middelbaar beroepsonderwijs
 • MFC – Multi Functioneel Centrum
 • Ministerie OCW – Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • MIP –  Meerjareninvesteringsplan
 • MJPB – Meerjarenprogrammabegroting
 • MRA – Milieusamenwerking Regio Arnhem
 • MSSA – Musis Sacrum-Schouwburg Arnhem

N.

 • NEN Nederlandse Norm
 • NIEGG – Niet in Exploitatie Genomen Gronden
 • NSVV – Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde
 • NV Naamloze Vennootschap

O.

 • OAT – Ondergronds Afval Transport
 • ODRA – Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • OCW – Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
 • OGGz – Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • OHP – Onderwijshuisvestingsprogramma
 • OR – Openbare Ruimte
 • OV – Openbaar Vervoer
 • OVL – Openbare verlichting
 • OZB – Onroerend Zaak Belasting

P.

 • P&O – Personeel & Organisatie
 • PGB – PersoonsGebonden Budget
 • PHB – Presikhaaf bedrijven
 • PO – primair onderwijs
 • PPS – Publiek Private samenwerking
 • P-wet - Participatiewet

R.

 • RBT–KAN – Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
 • RB – Raadsbesluit
 • RIEC – Regionaal Informatie en Expertise Centrum
 • RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RKV – Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg
 • RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
 • ROC – regionaal opleidingscentrum

S.

 • SBN – Stichting Bodembeheer Nedrland
 • SBCG – Sociale Bank Centraal Gelderland
 • SKAR – Stichting Kinderdagverblijven Arnhem en regio
 • Slak – Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars
 • SO – speciaal onderwijs
 • SPA – Stichting Peuterspeelzalen Arnhem
 • SSGA – Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem
 • SW – Sociale Werkvoorziening
 • SWOA – Stichting Welzijn Ouderen Arnhem

T.

U.

 • UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V.

 • VPB – VennootschapsBelasting
 • VGGM – Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • VO – Voortgezet Onderwijs
 • VRI – Verkeersregeling installatie
 • VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • Vsv – Voortijdig schoolverlaten
 • VTH – Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • VV - Vreemd vermogen
 • VVE – Voor- en vroegschoolse educatie

W.

 • Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wajong – Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wlz - Wet langdurige zorg
 • Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WOS - WoningOnderhoudStichting
 • WOZ – Wet waardering onroerende zaken
 • WPO – Wet op het primair onderwijs
 • Wsnp – Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wsp - Werkgeversservicepunt
 • Wsw – Wet sociale werkvoorziening
 • WTI – Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude
 • WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
 • WVO – Wet op het voortgezet onderwijs
 • WWB – Wet werk en bijstand

Z.

 • Zzp - zelfstandige zonder personeel; zorgzwaartepakket