Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld per taakveld

Stad/wijk

Taak

Begroot 2017 definitief

Rekening 2017

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen X € 1.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig

Stad

T01 Bestuur

-5.992

1.152

-4.840

-5.767

1.710

-4.057

783

T01A Bestuur

-48

91

43

-58

58

0

-43

T02 Burgerzaken

-4.454

2.781

-1.674

-4.941

3.246

-1.695

-21

T03 Beheer overige gebouwen en gronden

-2.079

0

-2.079

-2.003

21

-1.982

97

T04 Overhead

-84.080

37.278

-46.802

-104.869

47.777

-57.091

-10.289

T04A Overhead

-667

0

-667

-716

36

-679

-12

T05 Treasury

14.571

2.211

16.781

12.304

2.967

15.272

-1.510

T061 OZB woningen

-4.619

47.233

42.614

-3.003

26.016

23.013

-19.601

T062 OZB niet-woningen

0

6.878

6.878

-1.435

29.476

28.041

21.163

T063 Parkeerbelasting

-134

0

-134

0

0

0

134

T064 Belastingen Overig

-5

381

376

-7

363

356

-20

T07 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

0

366.328

366.328

0

367.096

367.096

768

T08 Overige baten en lasten

-6.035

0

-6.035

-3.199

2.557

-642

5.393

T09 Vennootschapsbelasting (VpB)

-649

0

-649

-919

0

-919

-270

T11 Crisisbeheersing en Brandweer

-12.017

1.183

-10.834

-11.848

1.330

-10.518

316

T12 Openbare orde en Veiligheid

-2.323

145

-2.179

-2.657

525

-2.132

47

T12A Openbare orde en Veiligheid

-6

0

-6

0

0

0

6

T12B Openbare orde en Veiligheid

-4

198

194

0

180

180

-14

T21 Verkeer en vervoer

-12.828

27

-12.800

-12.575

368

-12.207

594

T21A Verkeer en vervoer

0

0

0

-1.019

1.119

100

100

T21B Verkeer en vervoer

-482

402

-80

-525

631

106

187

T22 Parkeren

-7.869

6.292

-1.577

-7.232

7.191

-41

1.536

T22A Parkeren

0

0

0

-4

0

-4

-4

T24 Economische Havens en waterwegen

-980

474

-506

-1.123

632

-491

15

T24A Economische Havens en waterwegen

0

0

0

-21

86

65

65

T25 Openbaar vervoer

-995

1.269

273

-985

1.258

272

-1

T25A Openbaar vervoer

-108

173

65

-61

108

47

-18

T31 Economische ontwikkeling

-3.146

65

-3.081

-3.142

205

-2.937

144

T31C Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

T31D Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

T31E Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

T31H Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

T33 Bedrijfsloket en -regelingen

-480

297

-183

-507

220

-287

-104

T34 Economische promotie

-2.045

277

-1.768

-2.263

485

-1.779

-11

T42 Onderwijshuisvesting

-15.641

467

-15.174

-16.984

1.140

-15.844

-670

T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.479

3.205

-1.274

-6.521

4.309

-2.212

-938

T51 Sportbeleid en activering

-10.937

0

-10.937

-26.742

14.839

-11.903

-966

T52 Sportaccommodaties

-1.844

1.815

-30

-2.921

2.325

-597

-567

T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic

-15.684

4.702

-10.982

-15.684

5.560

-10.124

858

T53A Cultpresent, cultproduct, cultpartic

0

0

0

0

0

0

0

T54 Musea

-4.815

356

-4.459

-4.771

442

-4.329

129

T54A Musea

0

0

0

-8

19

11

11

T55 Cultureel erfgoed

-1.768

507

-1.261

-1.881

522

-1.359

-98

T56 Media

-5.859

0

-5.859

-5.873

0

-5.873

-14

T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

-5.786

692

-5.094

-5.521

930

-4.591

503

T57A Openbaar groen en (openlucht) recrea

-1.702

0

-1.702

-1.892

70

-1.822

-120

T57B Openbaar groen en (openlucht) recrea

0

0

0

23

0

23

23

T57C Openbaar groen en (openlucht) recrea

0

0

0

-101

56

-45

-45

T61 Samenkracht en burgerparticipatie

-3.474

60

-3.414

-5.054

633

-4.421

-1.007

T61C Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

T62A Wijkteams

0

0

0

0

0

0

0

T62B Wijkteams

-2.345

0

-2.345

-2.388

13

-2.375

-29

T63 Inkomensregelingen

-122.374

106.805

-15.569

-125.292

109.612

-15.680

-111

T64 Begeleide participatie

-44.984

0

-44.984

-45.053

117

-44.936

49

T65 Arbeidsparticipatie

-3.076

4.680

1.604

-5.594

7.644

2.050

446

T65A Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

T65B Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

0

T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.836

-181

-2.017

-2.392

225

-2.167

-150

T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen

-10.867

-199

-11.066

-10.838

1.814

-9.024

2.042

T672 Maatwerkdienstverlening jeugd

-563

0

-563

-2.334

1.451

-883

-319

T681 Geescaleerde zorg volwassenen

-29.909

694

-29.214

-32.238

1.696

-30.541

-1.327

T682 Geescaleerde zorg jeugd

-1.725

0

-1.725

-1.804

13

-1.791

-66

T71 Volksgezondheid

-5.954

167

-5.787

-5.703

594

-5.109

677

T72 Riolering

-14.845

0

-14.845

-14.105

31

-14.075

770

T72A Riolering

0

0

0

0

-109

-109

-109

T72B Riolering

-250

15.993

15.743

-568

16.553

15.984

241

T72C Riolering

-423

340

-83

-381

308

-74

9

T73 Afval

-6.858

2.156

-4.701

-7.023

2.371

-4.652

50

T73A Afval

0

0

0

0

3

3

3

T73B Afval

-400

15.633

15.233

-640

16.124

15.485

252

T74 Milieubeheer

-6.655

853

-5.803

-5.511

317

-5.194

609

T74A Milieubeheer

-66

1.351

1.284

0

1.594

1.594

310

T74B Milieubeheer

-44

44

0

-84

5

-79

-79

T75 Begraafplaatsen en crematoria

-48

16

-32

-37

22

-15

17

T81 Ruimtelijke Ordening

-892

0

-892

-948

27

-922

-29

T82 Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

-44.113

43.338

-776

-34.291

58.563

24.272

25.048

T82A Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

-23

0

-23

-62

0

-62

-39

T83 Wonen en bouwen

-33.155

34.256

1.101

-25.596

26.718

1.122

22

T83A Wonen en bouwen

0

49

49

-2

212

210

161

Totaal Stad

-540.874

712.934

172.060

-575.389

772.424

197.035

24.975

Stad/wijk

Taak

Begroot 2017 definitief

Rekening 2017

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen X € 1.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig

Wijk

T04 Overhead

-5

0

-5

-1

0

-1

4

T11 Crisisbeheersing en Brandweer

0

0

0

-6

6

0

0

T12 Openbare orde en Veiligheid

-1.548

137

-1.411

-1.393

87

-1.306

105

T12B Openbare orde en Veiligheid

0

0

0

0

9

9

9

T21 Verkeer en vervoer

-11.538

3.024

-8.514

-9.833

2.458

-7.375

1.139

T21A Verkeer en vervoer

0

0

0

-1

0

-1

-1

T21B Verkeer en vervoer

-2.354

127

-2.227

-2.367

56

-2.311

-84

T22 Parkeren

-2.466

6.910

4.444

-2.526

6.833

4.307

-137

T33 Bedrijfsloket en -regelingen

0

0

0

0

7

7

7

T34 Economische promotie

0

0

0

-1

0

-1

-1

T42 Onderwijshuisvesting

-7.275

3.232

-4.044

-8.436

4.090

-4.346

-303

T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.721

6.521

-4.200

-9.282

7.018

-2.264

1.936

T51 Sportbeleid en activering

-6.363

0

-6.363

-6.401

4

-6.397

-34

T52 Sportaccommodaties

-2.073

1.766

-308

-2.139

1.765

-374

-66

T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic

-610

0

-610

-632

0

-632

-22

T55 Cultureel erfgoed

-6

0

-6

0

0

0

6

T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

-2.194

0

-2.194

-1.968

83

-1.885

308

T57A Openbaar groen en (openlucht) recrea

-589

0

-589

-262

0

-262

328

T57B Openbaar groen en (openlucht) recrea

-622

0

-622

-685

0

-685

-63

T61 Samenkracht en burgerparticipatie

-12.267

18

-12.249

-9.871

35

-9.836

2.413

T62B Wijkteams

-12.154

0

-12.154

-13.210

0

-13.210

-1.055

T63 Inkomensregelingen

-10.394

293

-10.102

-10.093

405

-9.688

414

T64 Begeleide participatie

-3.210

0

-3.210

-3.929

0

-3.929

-719

T65 Arbeidsparticipatie

-14.163

-1.710

-15.873

-13.877

-1.627

-15.504

369

T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-5.602

40

-5.562

-2.621

0

-2.621

2.941

T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen

-34.319

8.494

-25.825

-36.300

7.062

-29.237

-3.412

T672 Maatwerkdienstverlening jeugd

-30.207

0

-30.207

-33.508

0

-33.508

-3.301

T681 Geescaleerde zorg volwassenen

-30.843

0

-30.843

-30.581

0

-30.581

263

T682 Geescaleerde zorg jeugd

-3.910

0

-3.910

-4.071

0

-4.071

-161

T71 Volksgezondheid

-501

331

-170

-604

303

-300

-131

T72 Riolering

-13

0

-13

60

0

60

73

T73 Afval

-6.781

201

-6.579

-6.803

0

-6.803

-224

T74 Milieubeheer

-440

1.730

1.290

-643

1.976

1.333

43

T81 Ruimtelijke Ordening

0

0

0

-5

5

0

0

T83A Wonen en bouwen

0

53

53

0

18

18

-35

Totaal Wijk

-213.168

31.166

-182.002

-211.986

30.594

-181.392

610

Totaal

-754.041

744.100

-9.941

-787.374

803.018

15.643

25.585

Indien achter het taakveldnummer nog een letter staat vermeld, geeft dat aan dat hierop naast het hoofdprogramma ook op andere programma's lasten en baten staan. De taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en 4.1 Openbaar basisonderwijs zijn niet van toepassing en niet opgenomen in de tabel.