Overzicht verbonden partijen

Bank Nederlandse Gemeenten

Verbonden partij:

Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Opgericht

1914

Type samenwerking

Productiebedrijf

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Wethouder dhr. M.A.R. Leisink.

Ambtelijk

Dhr. M.H. Wachtmeester (concerntreasurer) als gemachtigde voor de aandeelhoudersvergadering.

Doelstelling

De BNG, opgericht in 1914, is de bank van de overheid en voor het maatschappelijk belang. De BNG voorziet in zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening en biedt zo toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. De BNG is de 'bankier ten dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

4486

4953

Vreemd Vermogen

149483

135041

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

-985

-814

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

 • De gemeente Arnhem heeft 496.470 aandelen van de BNG in bezit (bijna 1%) en is daarmee één van de grootste gemeentelijke aandeelhouders van de BNG. Met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel bedraagt de totale waarde van het bezit € 1.241.175. De BNG is een goed presterend bedrijf. In recente jaren is het ontvangen dividend weliswaar gedaald van ongeveer € 1 miljoen naar € 283.000, maar gezien de ontwikkelingen op de financiële markten is nog steeds sprake van een goed rendement.
 • Als reactie op de krediet- en bankencrisis zijn in het Basel III-akkoord de kapitalisatie-eisen voor alle banken verscherpt. Ook de BNG moet grotere buffers aanhouden op de balans in de vorm van meer eigen vermogen. Om dit te kunnen realiseren is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2012 besloten dat voorlopig niet meer 50%, maar nog maar 25% van de winst aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend. Als gevolg hiervan ligt het dividend na 2011 op een lager niveau dan daarvoor, maar is nog steeds in vergelijking met de balanswaarde van de aandelen heel hoog.
 • De ratings van de BNG hangen sterk samen met de rating van de Nederlandse Staat. In 2015 is de rating van de Nederlandse Staat door Standard & Poor's Corporation weer vastgesteld op AAA, nadat deze in 2013 was afgewaardeerd naar AA+. In navolging hiervan is ook de rating van de BNG bank verhoogd van AA+ naar AAA. Bij Moody's is de rating onveranderd Aaa en bij Fitch AA+.
 • De hogere waardering door S & P heeft niet geleid tot lagere rentekosten voor nieuwe leningen. De rente was op de kapitaal- en geldmarkt laag en blijft laag. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de lage rente is het zaak deze financiële markten nauwgezet te volgen om stijgingen van de rente, die met zekerheid zullen komen, voor te zijn.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

BVO De Connectie

Verbonden partij:

BVO De Connectie

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

1 juli 2017

Type samenwerking

Gemeenschappelijke Regeling met de gemeenten Renkum en Rheden

Deelnemers in de samenwerking

gemeente Arnhem, gemeente Renkum en gemeente Rheden

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Wethouder Financiën

Ambtelijk

Concerndirecteur (Stef Schuijt)

Doelstelling

De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden hebben november 2015 ingestemd met het oprichten van een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie (De Connectie). In deze uitvoeringsorganisatie zijn beleidsneutrale uitvoeringsprocessen (bedrijfsvoering en gemeentelijke belastingen) ondergebracht.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

13350

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

De volgende risico's:

 •  niet realiseren van de taakstelling ICT;
 •  kostprijverhogende BTW;
 •  frictiekosten;
 •  desintegratie huisvesting als gevolg van leegstaande panden.      

De Connectie is 1 juli 2017 gestart al Bedrijfsvoeringsorganisatie (G.R.) van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Voor het behalen van de doelstellingen blijkt het noodzakelijk om de werkprocessen sneller dan was voorzien te harmoniseren, strak in te regelen en verregaand te digitaliseren. Daarnaast zal extra specialistische capaciteit noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen voor de risico's die de Europese privacy verordening met zich mee brengen. Beide ontwikkelingen zullen mogelijk leiden tot extra kosten in 2018. In eerste instantie zal De Connectie gebruik maken van de beschikbare begrotingsruimte, de eigen financieringsruimte en formatieruimte die daartoe flexibel zal worden ingezet. Alleen wanneer er in 2018 onverhoopt investeringen nodig blijken te zijn die later in de tijd, of niet, waren gepland en die niet binnen de bovengenoemde kaders zijn op te vangen, wordt daarvoor, op basis van een onderbouwde businesscase, uitbreiding van het kader gevraagd.      

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Verbonden partij:

BVO Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

14 april 2016

Type samenwerking

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemers in de samenwerking

19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Dhr. G. Ritsema

Ambtelijk

Mevr. E. Krabbenborg

Doelstelling

Het Doelgroepenvervoer werd voorheen uitgevoerd door de Stadsregio Arnhem Nijmegen die van rechtswege in 2015 is komen te vervallen.
In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie.
Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog Wmo-vervoer en Leerlingenvervoer).

Bijdrage aan programma

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Herbeoordeling en toezichtarrangement

N.v.t.

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

-19

Vreemd Vermogen

5950

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

3722

3758

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

 • Besluitvorming over begroting en bijdragen vindt plaats in het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Hierdoor heeft de gemeente Arnhem geen eigen beslisruimte over de gemeentelijke bijdrage. Iedere deelnemende gemeente heeft 1 stem.
 • De inrichting van het vervoer is gebaseerd op een 'open einde' systematiek. Dit betekent dat de kosten oplopen, wanneer een gemeente meer inbrengt, dat er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot of dat de vervoersbehoefte wijzigt.
 • In de begroting is voor 2020 uitgegaan van dezelfde provinciale subsidie voor Wmo vervoer en bijdrage beheerkosten als voor 2019. De samenwerkingsovereenkomst met de provincie loopt formeel t/m 2019. Vanaf 2020 vormt dit voor de gemeente Arnhem een financieel risico van        € 618.541 op jaarbasis.
 • Een aantal gemeenten heeft besloten het leerlingenvervoer in 2018 (nog) niet onder te brengen bij de BVO Dran. Dit heeft invloed op de mogelijkheid om bundelingsvoordelen te realiseren.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Dataland

Verbonden partij:

Dataland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

2001

Type samenwerking

Samenwerkingsverband van gemeenten

Deelnemers in de samenwerking

(Op 7 na) alle Nederlandse gemeenten. De rol van Dataland neemt toe: bijna alle gemeenten zijn inmiddels toegetreden.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

wethouder Financiën in de vergadering van certificaathouders

Ambtelijk

Dirk Grosman

Doelstelling

Het ontzorgen, ondersteunen en faciliteren van gemeenten op het gebied van geo-, woz- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Gemeente Arnhem is certificaathouder en de waarde van deze certificaten bedraagt € 7.000. Hierbij is geen financieel risico, omdat de bijdrage van de gemeente in 2002 al is verwerkt in de jaarrekening.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Economic Board regio Arnhem-Nijmegen

Verbonden partij:

Economic Board regio Arnhem-Nijmegen

Vestigingsplaats

Nijmegen

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

16 februari 2016

Type samenwerking

Triple helix samenwerking tussen overheden, kennis/onderwijsinstelling en bedrijfsleven.

Deelnemers in de samenwerking

14 deelnemers: 5 leden vanuit overheden (burgemeesters, wethouders, gedeputeerden), 4 vanuit bedrijfsleven en 5 vanuit onderwijs/kennisinstellingen.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

wethouder Ron König

Ambtelijk

Doelstelling

Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren health, energy en food en de cross-overs daartussen, om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doeldienstige middelen.

Bijdrage aan programma

R3 Economie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

N.v.t.

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

362

Vreemd Vermogen

492

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

271

Bijdrage Arnhem

154

154

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

De Economic Board is formeel 16 februari 2016 gestart. In 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor en met ondernemers, bestuurders en kennisinstellingen om de economische kracht van de regio te profileren. De Economic Board steunt en draagt bij aan projecten die van belang zijn voor de economische groei en het vestigingsklimaat. Voorts stimuleren ze internationale connecties, organiseren matchmaking (partijen koppelen) en maken digitale promotiemiddelen zoals de 3D VR-film over de regio. Inmiddels heeft de Economic Board zich aangesloten bij de investeringsagenda van de gemeenten Arnhem-Nijmegen en Provincie Gelderland.      

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Euregio RijnWaal

Verbonden partij:

Euregio RijnWaal

Vestigingsplaats

Kleve

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

1 november 1993 (laatste statutenwijziging 1 maart 2007)

Type samenwerking

Openbaar lichaam, overlegorgaan en ondersteunende organisatie voor grensoverschrijdende activiteiten en samenwerking.

Deelnemers in de samenwerking

55 leden, te weten 30 Nederlandse en 20 Duitse gemeenten, 3 regionale instanties en 2 kamers van koophandel.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

R König (wethouder), C. Bouwkamp (raadslid),  K. Bal (raadslid) en  M. Venhoek (raadslid)

Ambtelijk

H. van den Berg

Doelstelling

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij circa 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Bijdrage aan programma

R3 Economie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

1315

Vreemd Vermogen

2392

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

9

Bijdrage Arnhem

27

27

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Geen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Facility Point

Verbonden partij:

Facility Point

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Opgericht

18-9-1999

Type samenwerking

Vastgoed exploitatie bedrijf

Deelnemers in de samenwerking

Gemeente Arnhem, N.V. Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij en Klaassen Vastgoed Ontwikkeling B.V.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Directievoering bij Facility Point Arnhem B.V. wordt verzorgd door Color Business Centers.

Ambtelijk

Dhr. T. Verschuren, Dhr. M. Wachtmeester (rol als aandeelhouder).

Doelstelling

De gemeente Arnhem nam in 1998 vanuit haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark IJsseloord 2 het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken tot het oprichten van een Business Foothold en Support Center, later bekend onder de naam Facility Point Arnhem.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat een rendabele exploitatie alleen mogelijk is in combinatie met een aanzienlijke overheidssubsidiering.
In oktober 1999 werd de besloten vennootschap Facility Point Arnhem in het leven geroepen door de gemeente Arnhem (37,5% van de aandelen), N.V. Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (37,5%) en Klaassen Vastgoed Ontwikkeling B.V. (25 %).
In 2001 ging Facility Point Arnhem B.V. in het nieuw gebouwde kantoor op IJsseloord van start.

Directievoering bij Facility Point Arnhem B.V. wordt verzorgd door Color Business Centers. Color Business Centers is in september 2015 overgenomen door Regus, een wereldwijde speler op het gebied van verhuur van kantoorruimte en flexibele werkplekken. De naam Color Business Center blijft (voorlopig) bestaan.

Missie

Color Business Centers ontwikkelt en beheert business centers op een open, mensvriendelijke en professionele manier.

Visie

Color Business Centers:

 • ontwikkelt een landelijk netwerk van business centers. De flexibele dienstverlening en expertise van Color Business Centers stelt ondernemers en medewerkers in staat te floreren.
 • biedt business centers die zo levendig en spraakmakend zijn dat men er graag deel van uit wil maken.
 • is betrokken bij wat ondernemers beweegt en doet er alles aan ondernemers zich thuis te laten voelen.

Bijdrage aan programma

R3 Economie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

1654

Vreemd Vermogen

2134

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen):

De gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal voor 37,5% ofwel € 239.936. In geval van faillissement loopt de gemeente risico tot het bedrag van het aandelenkapitaal. Voor dit uitstaande bedrag is een voorziening getroffen. De door de gemeente verstrekte achtergestelde lening is in 2017 afgelost.      

Wet Normering Topinkomens (WNT)

GO Arnhem Nijmegen City Region

Verbonden partij:

GO Arnhem Nijmegen City Region

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

2015

Type samenwerking

Samenwerking tussen gemeentelijke overheden

Deelnemers in de samenwerking

19 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Burgemeester Arnhem is onafhankelijk voorzitter. Wethouder Ritsema is lid Algemeen Bestuur

Ambtelijk

Doelstelling

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is als Wgr-plus in 2015 komen te vervallen. In 2015 hebben 19 gemeenten besloten om het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region op te richten om het regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd. Onderdeel van het GO is Bureau Brussel. Zij behartigt de belangen van de regio in de Europese hoofdstad. De gemeente Arnhem fungeert als faciliterende gemeente omdat de het GO geen rechtspersoonlijkheid bezit.

Bijdrage aan programma

R2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

362

Vreemd Vermogen

131

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

231

231

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Nader te bepalen

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

GR Onderwijszaken (GRO)

Verbonden partij:

GR Onderwijszaken (GRO)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

Opgericht, 6 mei 1996 BBO 96/173N

Type samenwerking

Voor volwasseneneducatie: overlegorgaan bevoegd tot vaststellen hoofdlijnen van beleid en regionale strategie voor inkoop educatie. Voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten): bestuurlijke aansturing en gezamenlijke uitvoering van leerplicht en RMC.

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Wethouder Onderwijs dhr. H. König  is lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor Onderwijszaken (GRO)

Ambtelijk

N. Fowkes

Doelstelling

De Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken (GRO) bestaat uit drie percelen: volwasseneneducatie, leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Op 30 mei 2012 heeft de raad van Arnhem haar goedkeuring gegeven tot het treffen van de regeling voor de onderdelen volwasseneneducatie en leerplicht en op 26 mei 2014 voor het perceel RMC.

Doelstelling volwasseneneducatie: behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie.

Doelstelling leerplicht en RMC: gezamenlijke bestuurlijke aansturing en gezamenlijke uitvoering van de wettelijke taken. Voor leerplicht betreft het de taken zoals vermeld in de Leerplichtwet. Voor RMC betreft het de taken zoals beschreven in artikel 8.3.2 lid 3 Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 162 b lid 3 Wet op de Expertise Centra en artikel 118 h lid 3 Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Bijdrage aan programma

R4 Educatie

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

662

662

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Risico van uittreding van een deelnemende gemeente.
Een deelnemende gemeente dient het voornemen tot uittreding uiterlijk 12 maanden voor de datum van uittreding, schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan het algemeen bestuur. Alle rechten en verplichtingen van het gemeenschappelijk orgaan gaan bij uittreding over naar  de uittredende gemeente naar evenredigheid van de grootte van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling in het jaar voorafgaande aan de uittreding.

Risico van liquidatie van de regeling (wanneer ten minste twee derde van het aantal gemeenten hiertoe besluiten).
Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiele gevolgen van de opheffing. Alle rechten en verplichtingen van het gemeenschappelijk orgaan gaan na opheffing over naar de deelnemers aan de regeling, naar evenredigheid van de grootte van hun bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling in het jaar voorafgaande aan de opheffing.

Financieel risico van onrechtmatige besteding RMC middelen.
De financiële risico's van onrechtmatige besteding zijn voor rekening van de gemeenten die hebben ingetekend op het perceel RMC naar rato van het percentage dat bij de berekening van het subsidiebedrag van de RMC middelen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de betreffende gemeente is gehanteerd.

Risico van afwijking van de begroting.
Indien er sprake is van een afwijking van het dan geldende begrotingskader dan wordt de conceptbegroting bij iedere gemeente afzonderlijk ter goedkeuring aangeboden. De ontwerpjaarrekening met toelichting wordt uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast uiterlijk 1 juli in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Lingezegen

Verbonden partij:

Lingezegen

Vestigingsplaats

Elst

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

1 december 2010

Type samenwerking

Realisatie en beheer van (toekomstig) park

Deelnemers in de samenwerking

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Dhr. G. Elfrink

Ambtelijk

Mevr. S. Hesseling

Doelstelling

De realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen op basis van het Masterplan, Intergemeentelijke structuurvisie, het Uitvoeringsprogramma en het AB-besluit 2015-004 over de Afronding van de basisuitrusting en de doorontwikkeling (AB, 04 12 2015).

Bijdrage aan programma

R5 Cultuur, recreatie en sport

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

18336

15947

Vreemd Vermogen

497

470

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

-4555

Bijdrage Arnhem

240

240

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

 • Deel van Provinciale subsidie wordt mogelijk niet uitgekeerd in verband met lagere kosten realisatie van park (maximaal € 600.000).
 • Onduidelijkheid over eigenaarschap en beheer.

In 2017 is de uitvoering van de realisatie van het park verder vormgegeven. In de verschillende deelgebieden nadert het park haar voltooiing. Gedurende het jaar zijn de werkzaamheden voor de onderdelen Landbouwland en De Woerdt, op het onderdeel A-15 na, afgerond. Ook het onderdeel De Park is vrijwel afgerond op de spoorwegkruising na. Het onderdeel Waterrijk zal in 2018 worden afgerond. Daarna kan de beheerfase in gaan. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat waardoor ongeveer € 0,7 miljoen kon worden toegevoegd aan de post "doorontwikkeling", die daarmee op circa € 4 miljoen. uit komt. Het afgelopen jaar heeft de verkoop van de zogenaamde gronden van de basisuitrusting door de provincie tot veel commotie geleid bij de 4 gemeenten. Aanvankelijk was het de bedoeling deze gronden te verkopen aan Staasbosbeheer of de GR park Lingezegen. In een later stadium hebben de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard ook aangegeven de gronden te willen kopen. Met name dit laatste voorstel heeft het afgelopen jaar veel onrust veroorzaakt tussen de 4 gemeenten en de provincie. De discussie over de grondverkoop is nog niet afgerond. Zoals het er nu uitziet zal er voor de zomervakantie 2018 een definitief besluit over genomen moeten worden.      

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Er zijn geen functionarissen die een beloning boven de norm hebben.      Er zijn geen functionarissen die een beloning boven de norm hebben.                  Er zijn geen functionarissen die een beloning boven de norm hebben.

Nazorg bodem holding

Verbonden partij:

Nazorg bodem holding

Vestigingsplaats

Ede

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Opgericht

21 mei 2007

Type samenwerking

Uitvoering beheertaken overgedragen saneringslocaties (bodemverontreiniging).

Deelnemers in de samenwerking

Aandeelhouders Arnhem, Nijmegen, diverse andere regiogemeenten en Waterschap Rijn-IJssel (WRIJ).

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

niet van toepassing (door de rechtsvorm kan er geen sprake zijn van formele bestuurlijke vertegenwoordiging).

Ambtelijk

Jan Baron, afdelingshoofd Omgevingskwaliteit.

Doelstelling

De maatschappelijke doelen van Nazorg Bodem Holding BV zijn vastgelegd in art. 3 van de statuten:

 • verrichten van diensten op het gebied van verontreinigde locaties door onder andere overname beschikkingen in kader Wet Bodembescherming;
 • langdurig beheer van niet (volledig) gesaneerde bodemverontreiniginglocaties en stortplaatsen.

Nazorg Bodem BV is in 2016 opgegaan in de landelijke organisatie SBN (Stichting Bodembeheer Nederland). Hiermee is op een zeer gunstige manier
de afkoop en voorgang van de nazorg op bodemsaneringslocaties binnen de gemeente Arnhem blijvend geborgd. Tevens is Arnhem nu niet meer als
aandeelhouder aan te spreken op financiële en/of inhoudelijke risico's van de afgekochte nazorglocaties van Nazorg Bodem/SBN.

Bijdrage aan programma

R7 Gezondheid en Milieu

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Verbonden partij:

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

2013

Type samenwerking

Uitvoeringsorgaan.

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Arnhem, Lingewaard, Renkum, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden, Doesburg, Duiven, Zevenaar, Rozendaal, Westervoort, provincie Gelderland.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Wethouder dhr. G. Ritsema

Ambtelijk

Thor Smits, Leo den Uil

Doelstelling

Goede en efficiënte vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu, bouwen, natuur en water.

Bijdrage aan programma

R7 Gezondheid en Milieu en R8 Wonen en ruimte

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

855

Vreemd Vermogen

3394

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

4148

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Landelijke ontwikkelingen met impact op ODRA: Omgevingswet, wet kwaliteitsborging bouwen, impact daarvan is nu nog niet in te schatten.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Parkeerbedrijf Arnhem

Verbonden partij:

Parkeerbedrijf Arnhem

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

27-11-2007

Type samenwerking

College van B&W benoemt bestuurders en dient akkoord te gaan met een aantal in de statuten genoemde besluiten van het bestuur (zoals goedkeuring begroting en jaarrekening). De samenwerking is geregeld in een dienstverleningsovereenkomst. Deze overeenkomst is in 2010 geactualiseerd.

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Ambtelijk

Doelstelling

Het beheren van parkeervoorzieningen (garages) in Arnhem ten behoeve van de gemeente Arnhem, waarbij de stichting gebruik maakt van personeel dat daartoe bij haar in dienst is.

Per 1 januari 2017 zijn de uitvoerende parkeertaken van de gemeente uitbesteed aan P1 Holding B.V. Het personeel van de Stichting Parkeerbeheer Arnhem (SPA) is overgegaan naar P1. De stichting is ontbonden.

Bijdrage aan programma

R2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

164

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Per 1 januari 2017 zijn de uitvoerende parkeertaken van de gemeente uitbesteed aan P1 Holding B.V. Het personeel van de Stichting Parkeerbeheer Arnhem (SPA) is overgegaan naar P1. De stichting is ontbonden. De jaarrekening 2016 is inmiddels vastgesteld en vergezeld van een goedkeurende verklaring van de accountant.       

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Regio Centraal Gelderland

Verbonden partij:

Regio Centraal Gelderland

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

1 april 2017

Type samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking binnen een rechtspersoon.

Deelnemers in de samenwerking

11 regiogemeenten als het gaat om de algemene regeling, namelijk Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Wethouder werk & inkomen Ine van Burgsteden is lid van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Ambtelijk

 N. Fowkes

Doelstelling

De MGR biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules.

Bijdrage aan programma

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

1612

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

463

414

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Er zijn 11 gemeenten die deelnemen aan de module Inkoop. Het betreft hier de inkoop van zorg sociaal domein. De module bestaat uit een aantal percelen. Niet alle gemeenten doen aan alle percelen mee. Er is in 2017 gesproken over andere verdelingsafspraken van de bijdragen van de gemeenten aan de percelen. Dit kan voor een verhoging van de Arnhemse bijdrage in 2018 en verder zorgen. Ook is gesproken over het uitbreiden van het aantal fte in de module Inkoop, het is nog niet duidelijk om hoeveel fte het gaat. Het uittredingsrisico is minimaal. Hierover zijn bepalingen opgenomen. De gemeenten die niet langer deelnemen zijn nog vijf jaar aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit de periode dat ze wel deelnamen en voor de kosten die voortvloeien uit hun vertrek. Het toevoegen van nieuwe modules vanaf 2018 zorgt ervoor dat er (veel) meer mensen werkzaam zijn binnen de MGR.       

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief

Verbonden partij:

Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

11 maart 2002

Type samenwerking

Productiebedrijf/archief.

Deelnemers in de samenwerking

De gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Twee leden van het college van burgemeester en wethouders hebben zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Ambtelijk

Dhr. H. Hilbrand

Doelstelling

Het gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het Gelders Archief, een samenwerking van de gemeentelijke archieven van Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Provincie en het Rijksarchief Gelderland. Aanvullend zijn taken afgesproken op het terrein van het beheer, het behoud, de presentatie en informatieverstrekking van de historie van de stad Arnhem en de omgeving daarvan.

Bijdrage aan programma

R5 Cultuur, recreatie en sport

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

229

Vreemd Vermogen

21301

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

1118

1090

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

De begroting, jaarplannen en rekening worden door het Gelders Archief jaarlijks voorgelegd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling, dus ook aan Arnhem. Eventuele exploitatie-verliezen worden binnen de exploitatie van Het Gelders Archief opgevangen. In uitzonderlijke gevallen kunnen speciale tegenvallers worden omgeslagen ten laste van de deelnemende gemeenten, echter het merendeel van de inkomsten komt van rijkswege, wat de risico’s voor de deelnemende gemeenten verkleint. Daarnaast is er sprake van een eigen organisatie en momenteel een solide financiële basis.

De Raad van de gemeente Arnhem heeft in april 2011 in het kader van de bezuinigingen besloten op de gemeentelijke bijdrage aan Het Gelders Archief vanaf 2013 een korting van € 105.000 toe te passen. Deze korting wordt tot en met circa 2016 ingevuld door een BTW-meevaller voor de gemeente op het functioneren van deze gemeenschappelijke regeling (teruggave BTW op de kosten van nieuwbouw archief in 2013). Daarna wordt de korting verrekend met de jaarlijkse bijdrage aan de regeling. Daarvoor is overeenstemming met de partners in de gemeenschappelijke regeling nodig (Rijk en andere gemeenten). Het overleg hierover is gaande.

De prijscompensatie die door het Rijk wordt toegepast is in de laatste jaren hoger gebleken dan de gemeentelijke compensatie, maar dient door de gemeente overgenomen te worden. Dit heeft geleid tot een verschil in de door het college toe te kennen bijdrage en de op de gemeentelijke begroting beschikbare middelen van structureel circa € 25.000. Hiervoor wordt in 2016 een oplossing gezocht.

Het vreemde vermogen per eind 2015 is bovenal een gevolg van het aangaan van een lening ten behoeve van nieuwbouw van het archief/depot (opgeleverd in 2013). Als onderdeel hiervan is onder andere in 2010 grond aangekocht.

De gemeenschappelijke regeling is recent aangepast aan de wensen van het Rijk. Dat impliceert dat er geen vertegenwoordiging meer vanuit de gemeenteraad, maar enkel vanuit het college is in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op basis van het jaarverslag 2016 wordt WNT-norm niet overschreden.

Scalabor B.V.

Verbonden partij:

Scalabor B.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Opgericht

9 november 2017

Type samenwerking

Scalabor B.V. is een 100% deelneming van de gemeente Arnhem. Statutaire doelstelling:(a) Het ondersteunen van kandidaat(werknemers) binnen de Provincie Gelderland met een tijdelijke of structurele afstand tot de arbeidsmarkt met het verkrijgen en behouden van passend werk. (b) Het ontzorgen - samen met regionale partners - van werkgevers bij de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om tot een meer inclusieve arbeidsmarkt te komen. (c) Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Deelnemers in de samenwerking

Gemeente Arnhem is 100% aandeelhouder van Scalabor B.V. De gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven detacheert SW-medewerkers, in opdracht van de deelnemende gemeenten, bij Scalabor B.V. Daarnaast koopt gemeente Arnhem (als klant) ook ontwikkeltrajecten in bij Scalabor B.V. voor inwoners die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

 De inhoudelijk betrokken portefeuillehouder is de wethouder mw. I. van Burgsteden.

Ambtelijk

De concerndirecteur van gemeente Arnhem is gemachtigd om namens de gemeente Arnhem stemrecht uit te oefenen in de vergadering van aandeelhouders.

Doelstelling

Scalabor B.V. is een arbeidsontwikkelbedrijf dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland ondersteunt bij het overbruggen van die afstand. Scalabor begeleidt inwoners die dat nodig hebben - in opdracht van gemeenten - naar passend en zo regulier mogelijk werk. Scalabor richt zich op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van mensen in een werksituatie. Een belangrijke dienstverlening is het begeleiden van SW-medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven.

Bijdrage aan programma

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Herbeoordeling en toezichtarrangement

n.v.t.

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

3500

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

3500

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

In het jaar 2017 zijn de voorbereidingen getroffen om Scalabor B.V. (werknaam: Werkbedrijf Arnhem) op te richten. Scalabor B.V. is opgericht door de gemeente Arnhem in november 2017. Op 22 december heeft het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven besloten om activiteiten per 1 januari 2018 over te dragen aan Scalabor B.V. De gemeente Arnhem heeft de aandelen volgestort voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Tevens heeft het college besloten om borg te staan voor een bedrag van maximaal € 4 miljoen, zodat Scalabor B.V. een lening kan aangaan bij de BNG.

Met de oprichting van de sociale onderneming Scalabor B.V. wil de gemeente Arnhem de volgende zaken bereiken:

 • de ontstane impasse rondom de toekomst van Presikhaaf Bedrijven doorbreken;
 • de leefsituatie van Arnhemmers met afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren;
 • de uitvoeringsstructuur van de Participatiewet doorontwikkelen;
 • de werkgelegenheid voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt behouden, verbeteren en uitbouwen;
 • de aanwezige infrastructuur van passend werk, kennis en expertise van het huidige PHB benutten;
 • de ontmantelings- en frictiekosten van PHB beperken;
 • een meer eenduidige sturing van de uitvoering bevorderen;
 • en een transformatie inzetten (i) van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf, (ii) van bolwerk naar knooppunt in het (arbeids)regionale netwerk en (iii) van hekkensluiter naar middenmoter.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Scalabor voldoet aan de WNT

Sportbedrijf Arnhem

Verbonden partij:

Sportbedrijf Arnhem

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Opgericht

1-1-2017

Type samenwerking

Besloten Vennootschap

Deelnemers in de samenwerking

Gemeente Arnhem

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

n.v.t.

Ambtelijk

Concerndirecteur

Doelstelling

Vanaf 1 januari 2017 gaat het Sportbedrijf Arnhem, als afdeling van de gemeente Arnhem, verzelfstandigd verder als Sportbedrijf Arnhem B.V. De gemeente is hierin enig aandeelhouder. Met een beleidsopdracht worden de inhoudelijke en financiële kaders meegegeven aan het Sportbedrijf.
Arnhem stimuleert en faciliteert bewegen en sporten en Arnhem benut de kracht van beide, voor een beter welzijn van de stad!

Bijdrage aan programma

R5 Cultuur, recreatie en sport

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

500

500

Vreemd Vermogen

14460

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

15847

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Toezichtarrangement: op basis Algemene subsidieverordening Arnhem 2016 met diverse aanvullende eisen en via de aandeelhouder (eigenaar) en RvC.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wordt aan voldaan.

Stadsregio Arnhem Nijmegen (in liquidatie)

Verbonden partij:

Stadsregio Arnhem Nijmegen (in liquidatie)

Vestigingsplaats

Nijmegen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

20-2-1995

Type samenwerking

Overleg- en uitvoeringsorgaan, beleidsontwikkeling en allocatie van middelen

Deelnemers in de samenwerking

18 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Ambtelijk

dhr. G.J. Zwaal

Doelstelling

De Stadsregio Arnhem Nijmegen was een zogenaamde Wgr-plusregio die in 2015 van rechtswege kwam te vervallen. De Stadsregio hadden bij wet vastgestelde taken en bevoegdheden. Naast dit wettelijke takenpakket speelde de Stadsregio in op verzoeken van de deelnemende regiogemeenten naar aanleiding van lokale ontwikkelingen.
De doelstelling van de Stadsregio betrof een adequate aanpak van de grootstedelijke problematiek en bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Het veilig stellen en versterken van de grote diversiteit aan landschappelijke waarden en hoogwaardige leefomgeving binnen de regio maakten daar deel van uit.
Dit werd nagestreefd door middel van samenwerking onder andere op het gebied van wonen en woonconcessies, de economische agenda, bereikbaarheid en (hoogwaardig) openbaar vervoer alsmede de lobby naar Provincie, Rijk en Europa. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de deelnemende gemeenten hebben in 2015 besloten tot opheffing. De meeste taken en activiteiten van de Stadsregio zijn overgeheveld naar de provincie, het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region en de (individuele) gemeenten.
De Stadsregio is vanaf medio 2015 'in liquidatie' en handelt alleen nog enkele lopende dossiers af.

Bijdrage aan programma

R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

 • Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat besluitvorming over begroting en bijdragen plaatsvindt in de Raad van de Stadsregio. Hierdoor heeft de gemeente Arnhem geen eigen beslisruimte over de gemeentelijke bijdrage aan de Stadsregio. Voor 2016 en verder worden géén bijdragen meer gevraagd van de deelnemende gemeenten. Bij de definitieve opheffing van de Stadsregio zal bekeken moeten worden of er voldoende vermogen/voorzieningen gereserveerd was, om alle verplichting af te handelen. Vooralsnog blijkt uit hun risicoanalysen dat dit waarschijnlijk wel het geval is.
 • Samen met de gemeente Nijmegen heeft Arnhem voor circa 50% invloed binnen de Stadsregio. De restinvloed ligt bij de overige regiogemeenten.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Stedenlink

Verbonden partij:

Stedenlink

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

Besluit B&W 14 januari 2003

Type samenwerking

Overlegorgaan.

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Helmond, Deventer, Tilburg en Utrecht.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

wethouder dhr. M.A.R. Leisink

Ambtelijk

dhr. S.R. Does

Doelstelling

Deze landelijk opererende stichting stelt zich ten doel ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederlandse gemeenten te stimuleren. Doelgroep vormen gemeenten die voorop lopen op integraal informatie communicatie technologie (ICT) beleid met een sterke relatie tussen ICT en stedelijke samenleving.
Naast uitwisseling van kennis treedt het centrum ook op als belangenbehartiger van de deelnemende gemeenten en is vooral actief op het gebied van het verkrijgen van een open infrastructuur voor de burger. Dit wil zeggen dat in de toekomst de burger van één infrastructuur (glasvezelkabel) gebruik kan maken voor allerlei doeleinden zonder de thans nog bestaande (technische) belemmeringen. Met het Rijk en deelnemende Provincies is een convenant afgesloten.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Geen

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)

Verbonden partij:

Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

Raadsbesluit 16 januari 2013

Type samenwerking

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Geen vertegenwoordiging in de deelnemende stichting; de deelneming valt binnen de portefeuille van Wethouder dhr. M.A.R. Leisink.

Ambtelijk

W. van Uijthoven is als deelnemer vertegenwoordigd.

Doelstelling

Doel van de deelneming is: het ten behoeve van haar deelnemers (non-profit) in eigendom verwerven en/of beheren en/of exploiteren van een glasvezelinfrastructuur. De stichting heeft een glasvezelnetwerk gerealiseerd en laat dit netwerk beheren. Inmiddels is op dit netwerk een groot aantal deelnemers in Arnhem aangesloten (zorg, onderwijs, gemeentelijke organisatie). Daarnaast is er een verbinding naar de Liemers en ook richting Rheden en Overbetuwe zijn er verbindingen. In 2013 is ook een verbinding gemaakt met de zusterorganisatie Teleman, die in Nijmegen e.o. actief is.
De huidige doelstellingen zijn nog actueel. Ondanks dat momenteel in de markt tegen concurrerende prijzen glasvezelaansluitingen worden aangeboden, is het verzorgen van de verbindingen via SSGA nog steeds goedkoper.

De deelname levert Arnhem nog steeds goede betrouwbare dataverbindingen op tegen zeer lage kosten.

Bijdrage aan programma

R9 Financiën en bedrijfsvoering

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Er zijn geen (financiële) risico’s. Arnhem heeft intussen een beperkt belang in de stichting. Het eigen vermogen bestaat in feite uit deelbelangen van de deelnemers in het netwerk (uit te betalen bij het uittreden van een deelnemer). De stichting is hierdoor ook volledig gefinancierd en kent geen structureel vreemd vermogen. De stichting functioneert feitelijk als een soort coöperatie. Op een moment in de toekomst moeten de verbindingen wellicht vervangen worden. Tot nu toe is er technisch echter nog geen slijtage. De stichting is zelf aan het onderzoeken of en wanneer vervanging aan de orde is en hoe dat te zijner tijd gefinancierd moet worden.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Verbonden partij:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

3-1-2001

Type samenwerking

Overlegorgaan, beleidsontwikkeling en (beperkt) productiebedrijf.

Deelnemers in de samenwerking

16 gemeenten (inclusief Arnhem) participeren in de gemeenschappelijke regeling.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Burgemeester dhr. A. Marcouch is voorzitter van het Algemeen Bestuur VGGM en de wethouder Zorg (volksgezondheid) dhr. M. Leisink is lid van het Dagelijks Bestuur.

Ambtelijk

dhr. P. van Hoof (Veiligheid), mw. B. Willaert (publieke gezondheidszorg) en M. Meurs (jeugdgezondheidszorg).

Doelstelling

In deze regeling participeren (inclusief Arnhem) 16 gemeenten. Het betreft hier een wettelijk aangewezen organisatie met taken op het terrein van de brandweer (hulpverlening), volksgezondheid en rampenbestrijding. Veiligheid en gezondheid zijn in de regio de kerntaken.

Bijdrage aan programma

R1 Veiligheid, R7 Gezondheid en milieu

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

7844

Vreemd Vermogen

43070

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

2017 is een beleidsarm jaar geweest. Doordat de vruchten van de jaren ervoor nu geplukt kunnen worden bij brandweer en bij crisisbeheersing is er tijd om te bekijken of de juiste dingen zijn gedaan en of dat op de juiste wijze is gebeurd. Dit zal in 2018 en 2019 leiden tot een meer actuele en up to date planvorming.                                            
De VGGM heeft in 2017 samen met de regio Arnhem en de regio West Veluwe Vallei gewerkt aan meer efficiency en kwaliteit binnen de jeugdgezondheidszorg. Dit verbeterproces is in 2015 gestart en wordt in 2018 afgerond. In 2017 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

 • Er zijn integrale teams 0-18 jaar gevormd.
 • De bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en digitale dossiers zijn geharmoniseerd (fusering van 3 naar 1 organisatie).
 • Er is een nieuwe bekostigingssystematiek vastgesteld.

Deze doorontwikkeling heeft geleid tot lagere kosten. Vanaf 2018 kan een besparing worden ingeboekt van ongeveer € 300.000 op de jeugdgezondheidszorg. Deze besparing is onderdeel van de reeds ingevuld bezuinigingstaakstelling op VGGM van € 750.000.

Op het gebied van de publieke gezondheidszorg is in 2017 extra ingezet op collectieve preventie van  statushouders, proactieve taken op het gebied van infectieziektepreventie, de doorontwikkeling van de onderzoek-, informatie- en adviesfunctie en het verder vormgeven van de verbinding tussen publieke gezondheid en (sociale) veiligheid.

Bezuinigingstaakstelling gemeente Arnhem:
De opgelegde taakstelling van € 750.000 is in 2017 volledig ingevuld door VGGM en daarmee gerealiseerd.      

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Veluws Brandweer Comité

Verbonden partij:

Veluws Brandweer Comité

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Rechtsvorm

Stichting

Opgericht

1951

Type samenwerking

De gemeente heeft geen directe werk- of aansturingsrelatie naar deze stichting. Beleidsinhoudelijk, bestuurlijk en financieel lopen deze contacten via onze verbonden partij VGGM. De financiële bijdrage van Arnhem bedraagt € 0,06 per inwoner en € 0,20 per hectare. Deze bijdrage is niet expliciet zichtbaar in de begroting van het VBC, omdat deze onderdeel is van het contractbedrag gemeentebrandweer met VGGM.

Deelnemers in de samenwerking

Het bestuur van de stichting bestaat uit de brandweercommandanten van de regio Noord-Oost-Gelderland en VGGM. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit het algemeen bestuur van de brandweerregio’s Noord-Gelderland en Gelderland-Midden, in casu namens VGGM de burgemeester van Ede. De gemeente is 'deelnemer’ en heeft uit hoofde van dit deelnemerschap voornamelijk een financiële verplichting.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Ambtelijk

DHr. P. van Hoof (Kabinet burgemeester)

Doelstelling

Het voorkomen en beperken van bos- en natuurbranden op de Veluwe het verrichten van alle werkzaamheden die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bijdrage aan programma

R1 Veiligheid

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie van de gemeente Arnhem (zie paragraaf weerstandsvermogen).

Beleidsmatig zijn er geen risico’s, omdat de activiteiten van Het Veluwse Bosbrandweer Comité behoren tot activiteiten van de regionale brandweer van VGGM. Zou deze stichting er niet zijn, dan zou de regiobrandweer aanvullend zelf werkzaamheden op dit terrein op moeten pakken.
Financiële risico’s zijn beperkt gezien de voor de gemeente relatief lage bedragen, waar het om gaat. Het gaat daarnaast om activiteiten waar geen langlopende verplichtingen zoals die van personeel aan verbonden zijn.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Niet van toepassing

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderand

Verbonden partij:

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderand

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Opgericht

2016

Type samenwerking

Deelnemers in de samenwerking

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

Ambtelijk

Doelstelling

De gemeente Arnhem werkt samen met het UWV, regiogemeenten en Presikhaaf Bedrijven in het Werkgeversservicepunt (WSP). De vorm van samenwerking wordt momenteel nog onderzocht.
Een team van accountmanagers - waaronder ook accountmanagers van de gemeente Arnhem - benaderen werkgevers om de behoefte aan personeel in kaart te brengen en de mogelijkheden voor het creëren van passend werk te verkennen. Uitgangspunt is dat alle werkgeverscontacten via of onder regie van het WSP verlopen.

Bijdrage aan programma

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Verbonden partij:

Werkvoorziening Midden-Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Opgericht

Raadsbesluit 11 mei 1970, goedgekeurd door GS op 20 januari 1971 en in werking getreden op 18 februari 1971.

Type samenwerking

De GR is opdrachtgever en eigenaar van Presikhaaf Bedrijven (PHB). Binnen PHB wordt werkgelegenheid geboden aan SW-medewerkers door middel van eigen productiefaciliteiten. Daarnaast vindt begeleiding plaats van de doelgroep of bedrijven, zodat de doelgroep bij bedrijven deelneemt aan het arbeidsproces. Tevens vindt verloning plaats van 2.292 SW-medewerkers (waarvan circa 1.200 Arnhemse SW-medewerkers).

Deelnemers in de samenwerking

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Vertegenwoordiging Arnhem

Bestuurlijk

het raadslid mw. P. Lunter en de wethouders mw. I. van Burgsteden en dhr. M. Leisink in het Algemeen Bestuur (AB) en de wethouders mw. I van Burgsteden en dhr. M. Leisink in het AB en het Dagelijks Bestuur (DB).

Ambtelijk

Doelstelling

Deze regeling is in het leven geroepen voor het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De kernactiviteit is het bieden van werk onder aangepaste omstandigheden aan personen die (nog) niet kunnen re-integreren in een reguliere baan.   
Eind 2017 zijn activiteiten overgedragen naar Scalabor waardoor het risico lager is geworden.

Bijdrage aan programma

R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning

Herbeoordeling en toezichtarrangement

Financiele gegevens 2017

Bedragen x € 1.000,00

01-01-2017

31-12-2017

Eigen Vermogen

851

Vreemd Vermogen

21995

Begroot 2017

(Prognose) realisatie 2017

Exploitatieresultaat

Bijdrage Arnhem

34149

Risicokompas

Risicoprofiel

Toelichting

De herbeoordeling van GR PHB heeft in 2015, op basis van de zogenaamde Bresdo-verkenning, geleid tot de inzet van de deelnemende gemeenten om de bedrijfsactiviteiten van PHB in onderdelen aan private partijen over te dragen. Voor aan aantal activiteiten bleek dit opportuun (overdracht van de kwekerij aan Darthuizergroep en Presikhaaf Schoolmeubelen aan Ahrend). Voor veel activiteiten zou dit naar verwachting echter leiden tot risico's op verlies van werkgelegenheid en de vangnet- en springplankfunctie voor de doelgroep.
Daarom is in 2016 besloten om de wenselijkheid en haalbaarheid van de overdracht van de (resterende) bedrijfsactiviteiten van PHB in samenhang met de private sociale onderneming GoedWerkt te verkennen. Eind 2016 werd echter vastgesteld dat hiermee voor gemeenten een te grote disbalans zou ontstaan tussen verantwoordelijkheden, risico's en rendementen.
Aansluitend hierop nam de gemeente Arnhem begin 2017 het initiatief voor de propositie om de bedrijfsactiviteiten van PHB in samenhang aan de publieke sociale onderneming Scalabor over te dragen. De gemeente Arnhem is eigenaar van het arbeidsontwikkelingbedrijf Scalabor. Andere gemeenten kunnen als klant diensten voor SW-medewerkers en nieuwe doelgroepen van de Participatiewet bij Scalabor inkopen.
Op 12-7-2017 heeft het AB PHB besloten om de overdracht van bedrijfsactiviteiten van het huidige PHB aan Scalabor voor te bereiden en de onderhandelingen over de voorwaarden van overdracht te starten. De onderhandelingen werden begin oktober afgerond. Tijdens de bestuursvergadering van 25-10-2017 heeft het AB PHB, op basis van een toelichting op het onderhandelingsresultaat, ingestemd met de voorgenomen overdracht van de (bedrijfs-)activiteiten en de daarmee samenhangende activa en contracten van PHB aan Scalabor. Aansluitend hebben de raden van de aan de GR PHB deelnemende gemeenten (bij wijze van zienswijze) positief gereageerd op dit voornemen. Op 22-12-2017 heeft het AB PHB besloten om de bedrijfsactiviteiten per 1-1-2018 over te dragen aan Scalabor BV. Gefaseerd zal worden gewerkt aan de transformatie van sociale werkvoorziening naar arbeidsontwikkelbedrijf en verbetering van de bedrijfsresultaten van de diverse bedrijfsactiviteiten. Zowel de gedeeltelijke ontmanteling van PHB alsmede de oprichting en inrichting van Scalabor leiden tot transitiekosten. Deze bestaan uit frictiekosten PHB en aanloopkosten voor Scalabor. In totaal komt dit neer op incidenteel circa € 9,6 miljoen. De benodigde middelen voor de transitiekosten zijn gereserveerd in de BR Noodfonds.

Eind 2017 zijn activiteiten overgedragen naar Scalabor B.V. waardoor risico lager is geworden.      

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op basis van het jaarverslag 2016 en de begroting 2017 niemand. Het jaarverslag 2017 is nog onderhanden.