Overzicht bezuinigingstaakstellingen

Progr.

Bezuinigingsvoorstel

Opgenomen in

Realisatie

Toelichting (indien niet of deels

MJPB 2017-2020

2017

gerealiseerd in 2017)

Bedragen * € 1.000

R.02

Halvering planmatig wegenonderhoud in de wijken = versobering BGB

200

0

Dit is ingevuld bij de MJPB 2018-2021.

R.02

Binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat wordt € 300.000 structureel bezuinigd, waarvan de helft op verkeer.

300

300

R.02

Om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten wordt betaald parkeren ingevoerd tot 23.00u tegen het reguliere tarief. Tegelijkertijd wordt het tarief in de parkeergarages tussen 18.00 en 6.00u verlaagd tot 50 cent per uur. Andere vormen van differentiatie worden hiermee niet uitgesloten.

200

200

R.02

Oplossing zoeken voor afschaffen vergoeding processen verbaal

254

254

R.02

Taakstelling bereikbaarheid

800

600

In de MJPB 2018-2021 is de overige € 0,2 mln opgelost ten laste van de BR Bereikbaarheid.

R.06

Opvangen verlaging IU WMO

1.308

1.308

R.06

Herprioriteren tbv dekking formatie Werk & Inkomen

153

153

R.06

Bezuiniging VGGM

750

557

Voor het grootste gedeelte ingevuld. Voor het restant wordt de VGGM tijd gegeven om hieraan na 2018 invulling te geven.

R.08

Binnen het programma Wonen en ruimte wordt ieder jaar taakstellend € 250.000 structureel bezuinigd (2015-2018, over 2017 dus € 750.000)

750

750

R.08

De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (de welstandscommissie) wordt in 2015 opgeheven. Objectieve kwaliteitscriteria worden via bestemmingsplannen vastgelegd.

50

40

Door het afschaffen van de welstandscommissie kan op jaarbasis niet de gehele € 50.000 bespaard worden. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting wordt voor het deel erfgoed een commissielid ingehuurd.

R.08

Vanaf 2017 (start outputfinanciering) wordt het budget van de ODRA met € 600.000 omlaag gebracht.

600

600

R.08

Vrijval budget agv overcapaciteit door vermindering vraag bij ODRA

475

475

R.08

Taken ODRA kostendekkend maken

160

160

R.08

Verlaging harmonisatiekosten ODRA

20

20

R.08

Afbouw formatie tbv wegvallen inkomsten GREX

479

479

R.09

Zoeken naar een alternatief voor de gemeentelijke huisvesting

400

400

R.09

Met alle gesubsidieerde instellingen die jaarlijks meer dan € 500.000 ontvangen van de gemeente, worden gesprekken gevoerd teneinde meer efficiëntie in hun bedrijfsvoering te verkrijgen. In totaal wordt hiermee vanaf 2017 structureel € 1,5 miljoen bespaard.

1.500

1.500

R.09

F11 Op het gemeentelijk vastgoed wordt € 150.000 structureel bezuinigd.

150

150

R.09

F5 Budgetten voor goederen en diensten, binnen de gemeente en bij verbonden partijen, worden deze coalitieperiode niet aangepast aan de inflatie.

1.000

1.000

R.09

In de jaren 2015 en 2016 gaat een vermindering van de formatie altijd gepaard met een concrete taakreductie of het aanwijzen van een specifiek deel van de organisatie. In zowel 2017 als 2018 wordt taakstellend 20 fte bespaard in de ondersteunende functies.

1.400

0

Dit is in de MJPB 2018-2021 opgelost binnen het totaal van bedrijfsvoering.

R.09

Taakstelling tbv dekking frictiekosten verzelfstandiging MSSA

330

330

R.09

Taakstelling wijksturing.

10.000

10.000

R.09

Verkoop bezit (vastgoed)

1.000

1.000

Totaal

22.279

20.276