Kengetallen BBV

1A. Netto schuldquote

rek. 2016

begr. 2017

rek. 2017

Bedragen in € 1.000

A

Vaste schulden (cf art. 46 BBV)

664.945

752.080

663.621

B

Netto vlottende schuld (cf art. 48 BBV)

54.399

46.122

67.769

C

Overlopende passiva (cf art. 49 BBV)

50.324

45.000

55.874

D

Financiële activa (cf art. 36 lid d, e en f)

12.593

87.505

15.810

E

Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV)

102.465

60.000

128.836

F

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

1.369

0

758

G

Overlopende activa (cf art. 40a BBV)

2.272

1.000

1.465

H

Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)

742.186

692.221

802.146

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

88%

100%

80%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

rek. 2016

begr. 2017

rek. 2017

Bedragen in € 1.000

A

Vaste schulden (cf art. 46 BBV)

664.945

752.080

663.621

B

Netto vlottende schuld (cf art. 48 BBV)

54.399

46.122

67.769

C

Overlopende passiva (cf art. 49 BBV)

50.324

45.000

55.874

D

Financiële activa (cf art. 36 lid b, c, d, e en f)

79.602

90.176

83.885

E

Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV)

102.465

60.000

128.836

F

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

1.369

0

758

G

Overlopende activa (cf art. 40a BBV)

2.272

1.000

1.465

H

Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)

742.186

692.221

802.146

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

79%

100%

71%

2. Solvabiliteitsratio

rek. 2016

begr. 2017

rek. 2017

Bedragen in € 1.000

A

Eigen vermogen (cf art. 42 BBV)

135.532

94.151

151.176

B

Balanstotaal

919.318

948.332

950.196

Solvabiliteit (A/B) x 100%

15%

10%

16%

3. Kengetal grondexploitatie

rek. 2016

begr. 2017

rek. 2017

Bedragen in € 1.000

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden*

0

19.853

0

B

Bouwgronden in exploitatie (cf art. 38 lid b BBV)

52.580

59.542

64.548

C

Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)

742.186

692.221

802.146

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

7%

11%

8%

* De categorie niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) is per 1 januari 2016 afgeschaft overeenkomstig een wijziging van de BBV. Dit bedrag wordt niet meer onder de voorraden (grondexploitatie) gepresenteerd, maar als materiële vaste activa (investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten geen heffing kan worden geheven). Derhalve maakt dit bedrag geen onderdeel meer uit van het kengetal grondexploitatie. Met het opstellen van de MJPB2017-2020 was de wijziging nog niet bekend. Derhalve is in deze kolom nog eenmalig dit bedrag opgenomen.

4. Structurele exploitatieruimte

rek. 2016

begr. 2017

rek. 2017

Bedragen in € 1.000

A

Totale structurele lasten

638.467

638.467

640.494

B

Totale structurele baten

630.580

630.580

630.580

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

10.347

11.394

11.394

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

1.932

7.965

9.535

E

Totale baten

742.186

692.221

802.146

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

-5%

-2%

-1%

5. Belastingcapaciteit

rek. 2016

begr. 2017

rek. 2017

Bedragen in € 1.000

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

331

333

333

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

166

167

167

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

245

246

246

D

Eventuele heffingskorting

0

0

0

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

742

746

746

F

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1

716

723

723

Belastingcapaciteit t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

104%

103%

103%

Toelichting

  • opvallend in deze kengetallen is de positieve ontwikkeling van de netto schuldquote ten opzichte van de begroting, maar ook ten opzichte van de jaarrekening 2016. Het percentage valt namelijk in de jaarrekening 2017 lager uit. In de MJPB was, uitgaande van het Meerjareninvesteringsplan (MIP) een verdere verslechtering voorzien, maar per saldo zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. Er is maar 1 nieuwe lening aangetrokken en er is meer afgelost. Daarnaast zijn de baten in de jaarrekening hoger uitgevallen dan waarmee in de begroting werd gerekend, dit heeft een positief effect op de berekening van het kengetal;
  • de solvabiliteit ontwikkelt zich in deze jaarrekening ook positief (zowel ten opzichte van de begroting als ten opzichte van de jaarrekening 2016). Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. De positieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door het bereikte positieve resultaat van de grondexploitatie. Voor een 5-tal grondexploitatieprojecten moet als gevolg van de gewijzigde regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten (BBV) nu tussentijds winst worden genomen. Tot nu werd de winst pas begroot en genomen in het jaar van afsluiten van het betreffende project. De belangrijkste projecten zijn Schuytgraaf, Saksen Weimar en de Zuidelijke Binnenstad. Dit geeft een boost aan het eigen vermogen, waar in de begroting was gerekend met een afbouw;
  • de relatief hogere stijging van de baten ten opzichte van de bouwgronden in exploitatie zorgt voor een gunstiger kengetal op de grondexploitatie. Ook dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde regelgeving in het BBV, waardoor er tussentijdse winstneming op de grondexploitatie heeft plaatsgevonden;
  • de gemiddelde belastingcapaciteit wijkt niet af van de begroting over 2017.