Het principe van wijksturing (programma Van Wijken Weten) is leidend voor de invulling van het educatieve aanbod in de wijken. Arnhem realiseert het ontwikkelrecht voor peuters vanaf 2 jaar en streeft naar passend onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Ingezet wordt op het bestrijden van taalachterstanden en voortijdige schooluitval; dit in nauwe samenwerking met de sociale wijkteams, de teams leefomgeving, scholen en andere wijkvoorzieningen. Een bovenwettelijk onderwijsaanbod wordt samen met onderwijspartners ingevuld: schoolzwemmen, natuureducatie en leerlingenvervoer (waarbij zelfstandig reizen wordt bevorderd). Volwasseneneducatie richt zich samen met de regiogemeenten in belangrijke mate op het tegengaan van laaggeletterdheid.

Saldo

Begroot € -16.448
Realisatie € -18.056
Resultaat € 1.608