Arnhem richt zich op een sterkere deelname - waar mogelijk geheel op eigen kracht - van de Arnhemse burger aan de samenleving. De wijkgerichte werkwijze vanuit het programma Van Wijken Weten wordt in 2017 verder geïmplementeerd met de focus op een samenhangend aanbod om (onderlinge) zelfredzaamheid te bevorderen. Hierbij spelen burgerinitiatieven, ondersteuning mantelzorg, informele zorg en vrijwilligerswerk een belangrijke rol alsmede het creëren van draagvlak voor de integratie van vluchtelingen en statushouders in de Arnhemse samenleving. Arnhem zet in op vroeg signalering (vroeg erop af benadering) en preventie. Waar nodig wordt ingezet op maatwerkvoorzieningen, waar mogelijk in de wijk. De sociale wijkteams en de teams leefomgeving spelen hierin een cruciale rol.

Saldo

Begroot € -109.294
Realisatie € -109.768
Resultaat € 474