Opgave en ambitie

  • De uitdagingen voor de gemeente Arnhem om met een groeiend takenpakket en krimpende budgetten te komen tot effectieve uitvoering en efficiënte besteding van middelen. Veranderde opvattingen over burgerkracht en burgerparticipatie leiden tot een andere verhouding en verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en burger. Inzicht en kracht van burgers worden maatgevend voor gemeentelijk handelen. Het is geweldig als bewoners en organisaties zelf het initiatief nemen.
  • De overheid moet loslaten en vertrouwen geven aan de burgers. Dit vraagt om een forse cultuuromslag op de eerste plaats bij de gemeente, maar ook bij burgers, bedrijven en instellingen.
  • Frontlijnsturing op wijkgerelateerde budgetten maakt een betere en efficiëntere besteding van middelen mogelijk. In de Arnhemse wijken (georganiseerd naar 8 gebieden) worden medewerkers van de gemeente verbonden aan de gebieden om samen met burgers en bedrijven vorm te geven aan de uitvoering van het beleid in de betreffende wijken. De wijkteams zijn bevoegd tot het fiatteren van uitgaven op hun domein. Hiermee geven zij richting aan grote delen van de gemeentelijke begroting.

Aanpak 2017

  • Het in beeld brengen wat de opgaven zijn die inwoners zien in hun directe woon- en leefomgeving, deze opgaven vertalen in opdrachten die door de 'kernorganisatie' worden uitgevoerd.
  • De wijkteams worden gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan het terugdringen van schuldenproblematiek van gezinnen.
  • Een organisatie neerzetten die in onderlinge verbinding, vraaggericht en op maat kan werken aan de kwaliteit van de woon-, en leefomgeving in de wijken.
  • De wijkteams leggen verbinding met professionals in de wijk, zoals scholen.
  • Samenwerking tussen de sociale wijkteams en de teams leefomgeving om optimale kwaliteit en rendement van menskracht en middelen te realiseren.
  • Versterking van de algemene voorzieningen teneinde het beroep op de specialistische voorzieningen terug te brengen.
  • Een bijdrage leveren aan het zelf organiserend vermogen van Arnhemmers.