VAN WIJKEN WETEN

De invoering van Van Wijken Weten in 2017 heeft in de volle breedte gestalte gekregen waarbij in de eerste helft vooral de nadruk heeft gelegen op (het opbouwen van) nieuwe samenwerkingsvormen in de wijken resulterend in de al eerder genoemde wijkplannen die in de MJPB 2018-2021 integraal zijn opgenomen. In de tweede helft van 2017 is meer aandacht besteed aan een verdere structurering van de samenwerking tussen de wijkteams leefomgeving en de kernorganisatie van de gemeente Arnhem, waardoor nog sneller en effectiever kan worden ingespeeld op de vragen van inwoners, bedrijven en instellingen in de wijken. Hierdoor konden nieuwe initiatieven van de grond komen zoals bijvoorbeeld ontmoetingsruimte in Presikhaaf en pilots rondom mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt in Geitenkamp. 2017 is voor Van Wijken weten een ontwikkeljaar geweest dat de komende jaren tot verdere wasdom kan komen.

In 'Arnhem in cijfers' wordt specifiek aandacht besteed aan gedetailleerde informatie per wijk in de buurtmonitor.