Opgave en ambitie

  • Vanaf 2017 is de focus gericht op de transformatie van het sociaal domein, zoals vastgelegd in de Koersnota 'Van Wijken Weten' (vastgesteld op 29 februari 2016). De 11 uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld voor Transformatie zijn uitgewerkt in de uitvoeringsnotitie 'Uitvoering Transformatie Sociaal Domein'.
  • De sociale wijkteams en de teams leefomgeving werken samen, naast elkaar en integraal, aan de taken in de wijk. Een van de taken waar de teams samen aan werken is de transformatie van de zorg. Het doel is om per gebied tot een passend zorgaanbod te komen.
  • Door het vergroten van de inzet van preventie en preventieve maatregelen wordt het beroep op maatwerk en specialistische voorzieningen verlaagd. Daarnaast wordt, door verdere innovatie van het specialistisch zorgaanbod, gestreefd naar meer maatwerk en een noodzakelijke kostenbesparing.

Aanpak 2017
Uitvoeringsplanning op 7 thema's.

  • Herpositionering sociale wijkteams.
  • Inkoop via het InterActief inkoop Systeem (I.A.S.).
  • Regionale samenwerking via een MGR.
  • Subsidies omzetten in contracten.
  • Bekostiging op basis van resultaten.
  • Verdeling budgetten.
  • Innovaties stimuleren.