Opgave en ambitie

 • Het verbeteren van de informatievoorziening voor het bestuur en ketenpartners om de juiste beslissingen te kunnen nemen over de maatschappelijke opgaven vanuit de verschillende portefeuilles.
 • Het verbreden en verdiepen van de samenwerking met partners (kennisinstellingen, inwoners, bedrijven en ketenpartners) door het delen van informatie.
 • Beter inzicht in de besteding van de middelen op effectiviteit en efficiency, onder andere op wijkniveau, bij de opgave Transformatie van het sociaal domein. Dit om kostenbeheersing en innovatie te stimuleren.  
 • Het zichtbaar maken van de effecten van interventies in de wijken ten behoeve van de opgave wijksturing.
 • Adequate informatievoorziening om te komen tot slimme oplossingen voor de maatschappelijke opgaven, samen met de partners in de stad en in de wijk.
 • Het verbeteren van (politieke) besluitvorming door inzicht te geven in werkende oplossingen en maatschappelijke effecten. 
 • Grip krijgen op de opgave Transformatie Sociaal domein (innovatie en kostenbeheersing) met data om de (zorg-)vraag te analyseren, te prognosticeren en te regisseren.

Aanpak 2017

 • Samen met de partners wordt onderzocht welke data gecombineerd kunnen worden ten behoeve van de besluitvorming voor en monitoring van de maatschappelijke opgaven. Bij deze ontwikkeling wordt actief samengewerkt met kennisinstellingen, bedrijven, ketenpartners en inwoners.
 • Samen met de partners kansen met data benutten en het ontdekken welke risico's aan data kleven.
 • Andere partijen (bedrijven, inwoners) de gelegenheid bieden om met de gemeentelijke Open data zelfstandig analyses te doen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy van gegevens van inwoners. In 2017 wordt zo mogelijk met partners gezocht naar positieve businesscases.
 • Monitoring specifieke zorgbehoefte van inwoners op wijkniveau voor betere prognoses voor benodigde ondersteuning.