Overzicht codering programma's STAD en Taakvelden BBV

Overzicht Programma's

Code

Omschrijving

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

R1

Veiligheid

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

R3

Economie

R4

Educatie

R5

Cultuur, recreatie en sport

R6

Participatie en Maatschappel Ondersteun

R7

Gezondheid en Milieu

R8

Wonen en Ruimte

R9

Financien en bedrijfsvoering

Overzicht Taakvelden

Code

Omschrijving

T01

Bestuur

T01A

Bestuur

T02

Burgerzaken

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

T04

Overhead

T04A

Overhead

T04B

Overhead

T05

Treasury

T061

OZB woningen

T062

OZB niet-woningen

T063

Parkeerbelasting

T064

Belastingen Overig

T07

Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

T08

Overige baten en lasten

T08A

Overige baten en lasten

T09

Vennootschapsbelasting (VpB)

T11

Crisisbeheersing en Brandweer

T12

Openbare orde en Veiligheid

T12A

Openbare orde en Veiligheid

T12B

Openbare orde en Veiligheid

T21

Verkeer en vervoer

T21A

Verkeer en vervoer

T21B

Verkeer en vervoer

T22

Parkeren

T22A

Parkeren

T24

Economische Havens en waterwegen

T24A

Economische Havens en waterwegen

T25

Openbaar vervoer

T25A

Openbaar vervoer

T31

Economische ontwikkeling

T31A

Economische ontwikkeling

T31C

Economische ontwikkeling

T31D

Economische ontwikkeling

T31E

Economische ontwikkeling

T31H

Economische ontwikkeling

T31I

Economische ontwikkeling

T33

Bedrijfsloket en -regelingen

T34

Economische promotie

T34A

Economische promotie

T42

Onderwijshuisvesting

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

T43A

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

T51

Sportbeleid en activering

T52

Sportaccommodaties

T53

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

T53A

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

T54

Musea

T54A

Musea

T55

Cultureel erfgoed

T56

Media

T57

Openbaar groen en (openlucht) recrea

T57A

Openbaar groen en (openlucht) recrea

T57B

Openbaar groen en (openlucht) recrea

T57C

Openbaar groen en (openlucht) recrea

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

T61C

Samenkracht en burgerparticipatie

T61D

Samenkracht en burgerparticipatie

T62A

Wijkteams

T62B

Wijkteams

T63

Inkomensregelingen

T64

Begeleide participatie

T65

Arbeidsparticipatie

T65A

Arbeidsparticipatie

T65B

Arbeidsparticipatie

T65C

Arbeidsparticipatie

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

T671

Maatwerkdienstverlening volwassenen

T671A

Maatwerkdienstverlening volwassenen

T672

Maatwerkdienstverlening jeugd

T681

Geescaleerde zorg volwassenen

T682

Geescaleerde zorg jeugd

T71

Volksgezondheid

T72

Riolering

T72A

Riolering

T72B

Riolering

T72C

Riolering

T73

Afval

T73A

Afval

T73B

Afval

T74

Milieubeheer

T74A

Milieubeheer

T74B

Milieubeheer

T74C

Milieubeheer

T75

Begraafplaatsen en crematoria

T81

Ruimtelijke Ordening

T82

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

T82A

Grondexploit (niet-bedrijventerrein)

T83

Wonen en bouwen

T83A

Wonen en bouwen