Uitgangspunten van beleid

  • Coalitieakkoord 2014-2018 'Met de stad!'

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt die met ingang van 2015 zijn doorgevoerd.

  • Algemene regel: alle belastingen, heffingen, leges en parkeertarieven worden jaarlijks met maximaal de inflatie (CBS consumentenprijsindex) verhoogd. De toegepaste verhoging voor 2017 is 0,6%.

Belangrijke ontwikkelingen 2017

Afvalstoffenheffing / invoering Diftar

Op 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van een gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing (diftar) op basis van de aangeboden hoeveelheid restafval. Met een diftar-systeem krijgen inwoners meer invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De financiële prikkel die hiermee gegeven wordt, zal leiden tot betere afvalscheiding en minder restafval en past daarmee volledig in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Arnhem.

De gemeenteraad heeft op 25 september 2017 besloten om de invoering van het diftar-systeem uit te stellen tot
1 januari 2019.

Parkeerbelasting

In de raadsvergadering van 18 december 2017 is het Parkeerplan Spijkerkwartier aangenomen. Dit parkeerplan, waarin het betaald parkeren wordt uitgebreid, is op initiatief van de wijk zelf ontwikkeld en opgesteld. De wijziging treedt in werking per 1 mei 2018 met betrekking tot de vergunningen en per 1 juli 2018 voor de parkeertarieven.

Havengelden (scheepvaartrechten)
Het voorstel om leges te heffen voor het reserveren van een ligplaats is niet opgenomen in de verordening voor 2018. Er zal in 2018 bekeken worden of dit mogelijk is voor de verordening 2019.

Marktgelden
De markt zal hoogstwaarschijnlijk per 1 april 2018 worden verzelfstandigd. Dit besluit ligt in februari 2018 voor in de Raad. De Verordening Marktgelden zal dan ingetrokken gaan worden.