Geraamde inkomsten en een overzicht op hoofdlijnen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de gesaldeerde baten en lasten van de gemeentelijke belastingen en heffingen, afgezet tegen de begroting 2017.

Omschrijving

Realisatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

2016

2017

2017

Bedragen x € 1.000

Belastingsoorten

Onroerend Zaakbelasting

49.405

51.397

52.855

1.458

Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden)

15.163

15.233

15.484

251

Rioolheffing

15.337

15.743

15.984

241

Subtotaal

79.905

82.373

84.323

1.950

Overige heffingssoorten

Parkeerbelasting

6.666

6.750

6.588

-162

Leges burgerlijke stand

2.741

2.578

2.849

271

Bouw- en sloopvergunningen (WABO)

2.296

3.251

3.866

615

Overige heffingen

1.546

1.463

1.399

-64

Subtotaal

13.249

14.042

14.702

660

Totaal

93.154

96.415

99.025

2.610

Toelichting

  • Onroerend zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing

Het voordelig resultaat ten aanzien van onroerend zaakbelasting en rioolheffing kan enerzijds worden verklaard  door de afwikkeling van voorgaande belastingjaren. Anderzijds is de waardeontwikkeling van met name niet-woningen in werkelijkheid minder hard gedaald dan waarmee bij het vaststellen van de tarieven is gerekend. Dit betekent voor 2017 een hogere opbrengst dan begroot.
De meeropbrengst op afvalstoffenheffing is het gevolg van een grotere toename van het aantal huishoudens dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden.  

  • Leges burgerlijke stand

De hogere opbrengst op de leges burgerlijke stand is toe te schrijven aan het aantal verstrekte paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Hierbij wordt aangetekend dat een groot deel van de ontvangen leges direct weer worden afgedragen aan het Rijk.

  • Bouw- en Sloopleges WABO

In de jaarrekening 2016 zijn tegenvallende leges inkomsten uit de bouw geconstateerd. Daarom is bij de perspectiefnota besloten om de begrote inkomsten met € 1,2 miljoen neerwaarts bij te stellen (van € 4,45 miljoen naar € 3,25 miljoen). Toch is de daling van de inkomsten uit WABO-leges voor 2017 meegevallen. Voor 2017 zijn de inkomsten € 3,9 miljoen, dat is circa € 0,6 miljoen meer dan de neerwaarts bijgestelde begroting.