Activeringen / onderhanden activa

Regulier programma

Begroot 2017

Onderhanden activa

Bestedingen

Activering

Over- /

Onderhanden activa

MIP 2017-2020

2016

2017

2017

onder-

2017

Nr.

Omschrijving

MJPB '17-'20

Totaal

schrijding

1

2

3

4

5 (=1-4)

6

R1

Veiligheid

60

0

82

82

-22

0

R2

Verkeer,vervoer en waterstaat

9.708

1.094

3.324

3.633

6.075

785

R3

Economie

3.500

3.376

258

3.635

-135

0

R4

Educatie

3.261

984

10

633

2.628

361

R5

Cultuur, recreatie en sport

18.654

11.065

15.488

17.716

938

8.837

R6

Participatie en zorg

10

0

65

64

-54

1

R7

Gezondheid en milieu

13.926

0

11.466

11.568

2.358

-102

R8

Wonen en ruimte

0

0

210

210

-210

0

R9

Financiën en bedrijfsvoering

15.792

1.587

919

1.896

13.896

610

Totaal

64.911

18.106

31.823

39.438

25.473

10.491

Uit de tabel blijkt dat van de voorgenomen investeringen van € 64,9 miljoen in 2017 60,7% is geactiveerd, € 39,4 miljoen. De onderuitputting van € 25,5 miljoen wordt verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's R2 Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 6,1 miljoen), R4 Educatie (€ 2,6 miljoen), R7 Gezondheid en milieu (€ 2,4 miljoen) en R9 Financiën en bedrijfsvoering (€ 13,9 miljoen).

Van de investeringen in 2017 springt een aantal afwijkende realisaties in het oog.

Regulier programma 3. Economie
Arnhem International School
Krediet         €   3.500.000
Activering      €   3.635.000
Overschrijding      €      135.000
Mede dankzij investeringsbijdragen van de gemeente Arnhem, de provincie en de regio is de nieuwbouw van de Arnhem International School in 2016 gerealiseerd. De gemaakte kosten waren nog niet geactiveerd, omdat de financiële afwikkeling in 2017 heeft plaatsgevonden. De overschrijding bij de activering in 2017 betreft de toegerekende rentekosten over de stand van de onderhanden activa per 31 december 2016. Met de vertraging was in het krediet van € 3,5 miljoen geen rekening gehouden.

Regulier programma 5. Cultuur, recreatie en sport
Musis Sacrum
Krediet         € 13.513.000
Activering      € 14.573.000
Overschrijding      €   1.060.000
De overschrijding is het gevolg van reguliere meerkosten (niet asbestgerelateerd) binnen het project.

Regulier programma 7. Gezondheid en milie u
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)
Krediet         € 10.744.000
Activering      €   8.301.000
Onderschrijding      €   2.443.000
Omdat de uitvoering van een deel van de in 2017 geplande rioolvervanging zijn vertraagd ten gevolge van een langere voorbereidingstijd komen de geprognosticeerde investeringen lager uit dan opgenomen in het Meerjaren Investerings Plan. Deze uitgestelde investeringen zullen binnen de looptijd van het huidige GRP alsnog plaatsvinden.

Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2018 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Uitzondering hierop vormt de onderuitputting van kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden toegevoegd aan de BR Kapitaallasten onderwijs.
De verwerking in de begroting 2018 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.