Ontwikkelingen formatie

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Aantal FTE ambtelijke organisatie geamendeerde MJPB 2017-2020

1.375

1.349

1.347

1.347

1.347

Af: verzelfstandiging Natuurcentrum

-18

-18

-18

-18

-18

Af: verzelfstandiging Sportbedrijf

-126

-126

-126

-126

-126

Af: verzelfstandiging De Connectie

-133

-253

-253

-253

-253

Af: verzelfstandiging Zorg en Ondersteuning

-18

-19

-19

-19

-19

Af: verzelfstandiging Parkeerbedrijf

-9

-13

-13

-13

-13

Af: verzelfstandiging Sociale Wijkteams

-7

-7

-7

-7

-7

Af: reductie overheadfuncties/ indirecte functies a.g.v. verzelfstandigingen

-9

-18

-18

-18

-18

Af: formatie belastingen terug naar Lingewaard

-3

-6

-6

-6

-6

Bij: Ondersteuning Werk en Inkomen, extra taken WMO/jeugd

9

9

9

9

9

Bij: terugdraaien 2e tranche ondersteunende diensten (20/40 fte)

3

22

22

22

22

Bij: uitbreiding formatie door Teams Leefomgeving

20

17

17

16

16

Diversen

6

8

3

0

-1

Bij: trainees

3

10

7

0

0

Bij: (cöord) opdrachtgever De Connectie

1

2

2

2

2

Bij: integraal handhavers tlv budget leerbedrijf

2

2

2

2

2

Bij: Formatie op orde OR

0

4

4

4

4

Af: Formatie reductie PIM

-4

-5

-5

-5

-5

Af: formatie schuldsanering naar externe partij

-4

-4

-4

-4

-4

Af: Formatie naar MGR

-2

-2

-2

-2

-2

Af: Formatiereductie ivm oplossen stelpost Wijken & Dienstverlening

-4

-4

-4

-4

-4

Af: corr formatie parkeren

-2

0

0

0

0

Diversen

-3

0

4

0

1

Aantal FTE ambtelijke organisatie Jaarverslag 2017

1.077

948

942

927

927

Toelichting

In bovenstaand overzicht is de meerjarige ontwikkeling van de begrote formatie te zien. De daling van de formatie wordt veroorzaakt door het vertrek van het Sportbedrijf en het Natuurcentrum per 1 januari 2017 (circa 150 fte) en de oprichting van De Connectie per 1 juli 2017 (circa 250 fte voor een geheel jaar). Dit was al voorzien en opgenomen in de MJPB 2018-2021. In het jaar 2017 heeft zich daarna nog een aantal nieuwe mutaties voorgedaan.
In de jaren vanaf 2018 blijft de formatie, op wat kleine mutaties na, op een redelijk constant niveau liggen.