Informatie en automatisering

De Connectie

  • Op 1 januari behoorde de ICT afdeling nog bij de gemeente Arnhem. Per 1 maart is deze afdeling overgedragen aan De Connectie. In de tweede helft van 2017 is hard gewerkt aan de producten en Diensten Catalogus (PDC) om de producten die ICT aan de gemeente levert, te beschrijven en vorm te geven. Door middel van deze PDC zullen de kosten vanaf 2018 worden verrekend. Deze PDC zal jaarlijks worden bijgesteld. Hierbij zullen Technologische ontwikkelingen en harmonisering met partners in de connectie eveneens worden meegenomen.

Informatie en automatisering

  • Er is een begin gemaakt met de vorming van een datawarehouse, waar gegevensverzamelingen in worden ondergebracht. Na uitrol in 2018 kunnen ad-hoc vragen relatief sneller worden beantwoord, zonder dat het bronsysteem belast wordt. In 2018 wordt deze omgeving gevuld met data.
  • De mogelijkheid om digitaal samen (s@men) te werken is verder onderzocht in 2017. Er is een keuze gemaakt in het pakket dat dit gaat ondersteunen. In 2018 worden de eerste onderdelen uitgerold, te beginnen met een nieuw e-mail en agenda omgeving.
  • Het project zaakgericht werken (EDDIE) is in 2017 afgerond. De meeste deelprojecten zijn inmiddels afgerond. Vanwege verminderde beschikbaarheid zijn de laatste deelprojecten op hold gezet. Afhankelijk van de stabiliteit worden de laatste deelprojecten in 2018 weer opgestart en afgerond.
  • In september 2017 is een "Einsteinweek" in de stad georganiseerd in het kader van Smart City's. Dit is samen gedaan met de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. In deze week stond de technologie centraal in masterclasses met als thema duurzaamheid. Het werd als een succes ervaren. Dit krijgt in 2018 een vervolg.

IT- audit en informatiebeveiliging  en privacy

  • Om de bewustwording in het algemeen en van veilig werken met ICT middelen in het bijzonder verder te vergroten, is een bewustwordingscampagne onder de naam "Safe & Sound" opgestart. Met behulp van onder andere e-learning en lezingen is de bewustwording rondom de onderkende risico's vergroot en zijn de consequenties daarvan onder de aandacht gebracht. In 2018 zullen deze activiteiten verder worden gecontinueerd.
  • In 2017 is gestart met een traject om de consequenties van de nieuwe privacywetgeving (AVG) in beeld te brengen en de nodige maatregelen te nemen. Vanaf 25 mei 2018 geldt deze verordening in plaats van de wet Bescherming Persoonsgegevens en moet er aan de regels uit deze verordening worden voldaan.
  • In 2017 is ENSIA ingevoerd. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Doel van ENSIA is de auditlast voor gemeenten ten aanzien van informatieveiligheid verder te reduceren. ENSIA loopt in de pas met de planning & control cyclus en strekt zich uit over de periode april 2017- mei 2018. ENSIA resulteert in een collegeverklaring over de mate waarin het college in control is op het taakveld informatieveiligheid. Vooralsnog beperkt de collegeverklaring zich tot DIGID en SUWINET.