Subsidieregelingen

In 2013 is de Nota Hoofdlijnen subsidiebeleid gemeente Arnhem vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor het gemeentelijk subsidiebeleid en het toetsingskader voor de daadwerkelijke uitvoering vastgelegd. De beleidsregels zijn, tezamen met onder andere aanpassingen aan Europese regelgeving, in 2016 geformaliseerd in de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016.

In 2017 heeft Arnhem in totaal voor € 80,8 miljoen aan subsidies verstrekt. Dit komt ongeveer overeen met het begrote bedrag. Het merendeel van de 'afwijkingen' heeft te maken met het feit dat de verstrekte subsidies op andere projectnummers zijn verantwoord dan waarop begroot. Het budget is besteed. Er zijn drie grote(-re) afwijkingen waarvan de begroting wel afwijkt van de realisatie.

  • Arnhem International School

De investering is begroot € 3,5 mln. De nieuwbouw is weliswaar in 2016 gerealiseerd, maar de financiële afwikkeling van ruim € 0,8 mln. heeft in 2017 plaatsgevonden.

  • Scalabor

Bij de start van de inrichting en oprichting van Scalabor B.V. is een budget door de gemeente Arnhem vastgesteld, waarmee de project- en aanloopkosten van de vorming van dit bedrijf kunnen worden bekostigd. Begin november 2017 was de oprichting van Scalabor een feit, waardoor de kosten die het bedrijf zelf maakt - bijvoorbeeld de kosten van de kwartiermaker en ander personeel - op fiscale gronden zelf moet betalen. Scalabor B.V. had nog niet de beschikking over een aandelenkapitaal of een andere wijze van financiering. Besloten is toen om het gemeentelijk budget als incidenteel subsidiebedrag van

€ 500.000 ter dekking van deze aanloopkosten over te hevelen naar Scalabor.

  • Sportbedrijf Arnhem BV

Op 18 juli 2016 heeft de Raad ingestemd met de verzelfstandiging van Sportbedrijf Arnhem en bijbehorende financiële consequenties. Alhoewel de verzelfstandiging op termijn een structureel voordeel laat zien, werden in de eerste drie jaar nadelen begroot. In 2017 was het begroot nadeel € 1,1 miljoen, gerealiseerd is een totaal nadeel van € 892.000. Van dit totale nadeel heeft circa € 500.000 betrekking op de subsidie aan het Sportbedrijf zelf. Het overige nadeel betreft balanstransacties (afschrijving boekwaarde, vergoeding verlofrechten, etc.) en subsidies aan sportcentra Rijkerswoerd en Vredenburg die voorheen via het Sportbedrijf, maar na verzelfstandiging rechtstreeks door gemeente Arnhem worden verstrekt.

In het volgende overzicht is de verdeling van de subsidies over de verschillende programma's vermeld.