Het verlenen van subsidies is één van de instrumenten die de gemeente kan inzetten om haar doelstellingen te realiseren. De gemeente Arnhem heeft met bijna 400 instanties een subsidierelatie. Subsidies kunnen op twee manieren worden verleend.

  • Subsidies op basis van subsidieregelingen
    O
    p basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) worden verschillende subsidieregelingen vastgesteld. Hiermee is een wettelijke en rechtmatige grondslag gecreëerd voor de subsidies. Op basis van vooraf bepaalde criteria worden de subsidies verdeeld en toegewezen aan betrokken instellingen.
  • Begrotingssubsidies
    Wanneer in de begroting een subsidieontvanger vermeld staat én het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, is geen nader wettelijk voorschrift nodig. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). Met name de subsidies aan de 'grote' instellingen worden op deze wijze verstrekt.