Resultaten treasury

De primaire doelstelling van de treasury is een goede financiering van de gemeentelijke organisatie tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij rekening moet worden gehouden met wettelijke voorschriften en beperkingen. Tevens is het van belang rekening te houden met gevolgen in de toekomst van financieringsbeslissingen. Dit vereist alert reageren op ontwikkelingen in de financiële markten in het kader van een meerjarig financieringsbeleid.

Het resultaat 2017 op de financieringsfunctie is als volgt opgebouwd.

Progr.

Financiering

Bedrag

V/N

Bedragen x € 1.000

R.09

Resultaat vaste financiering

13.556

V

R.09

Resultaat kortlopende financiering

-18

N

R.09

Resultaat deelneming BNG

814

V

Totaal Resultaat

14.352

V

Afgezet tegen het begrote resultaat in de MJPB voor 2017 van € 17,1 miljoen voor de producten R9.1 (financiering, € 16,1 miljoen) en R9.6 (beleggingen en verzekeringen, onderdeel beleggingen, € 1 miljoen) is sprake van een nadelig resultaat van € 2.788.000. Dit resultaat wordt als volgt verklaard.

Progr.

Financiering

Realisatie

Begroting

Realisatie

Afwijking

V/N

2016

2017

2017

Bedragen x € 1.000

R.09

Resultaat financiering langlopende leningen, stadsbank en vlottende financiering

12.127

16.151

13.537

-2.614

N

R.09

Resultaat financiering woningbouw en volkshuisvesting

0

4

1

-3

N

R.09

Dividend BNG

506

985

814

-171

N

Totaal Resultaat

12.633

17.140

14.352

-2.788

N