Kasgeldlimiet

De wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) geeft concrete richtlijnen voor het beheersen van de renterisico’s. De kasgeldlimiet is een wettelijke norm (plafond) voor de netto vlottende financiering van de gemeente. De bovengrens voor op te nemen kortlopende financieringsmiddelen is bij ministeriële regeling voor het jaar 2017 vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Het begrotingstotaal voor 2017 bedroeg bij vaststelling van de MJPB 2017 - 2020 door de gemeenteraad € 697 miljoen. De kasgeldlimiet voor het jaar 2017 bedroeg dus € 59,2 miljoen.
De kasgeldlimiet wordt als gemiddelde per kwartaal berekend en de gemeente Arnhem is in 2017 alle kwartalen onder het plafond van de kasgeldlimiet gebleven.