Financieringsvolume (delegatie/mandaat)

Financiering met vast geld in het jaar 2017
Voor de financiering van de investeringen en projecten wordt, naast aangetrokken leningen, gebruik gemaakt van de interne mogelijkheden om reserves en voorzieningen in te zetten als financieringsmiddel. Het volume van de voor dit doel aangewende reserves en voorzieningen bedroeg per 1 januari 2017 respectievelijk € 135,5 miljoen en € 14,1 miljoen.

Reserves en voorzieningen als financieringsbron

Volume

Rente

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen: 0%

14.118

0

Reserves:

- Rente: 0%

69.645

0

- Rente: 2%

44.337

887

- Rente: 4%

21.552

862

Subtotaal reserves

135.534

1.749

Totaal

149.652

1.749

Volumes en mutaties leningenportefeuille 2017
Nadat de eigen middelen volledig zijn aangewend moet de gemeente voor de financiering van activa op de balans op zoek naar vreemd vermogen, van andere partijen aangetrokken leningen.
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste volume- en stroomgegevens met betrekking tot de vaste financiering (met daarin de financiering van de sociale woningbouw) en de door de gemeente aan derden verstrekte financiering opgenomen.

Opmerking:   
In het overzicht van uitgezette leningen zijn de door de Stadsbank verstrekte leningen niet opgenomen. Deze leningen zijn niet verstrekt vanuit de financieringsfunctie, waarover in deze paragraaf verantwoording wordt afgelegd.

Leningen portefeuille

Stand

Stand

1-1-2017

Opname

Aflossing

31-12-2017

Bedragen x € 1.000

Leningen O/G

Vaste financiering regulier en woningbouw

660.169

50.000

-52.236

657.933

Totaal leningen O/G

660.169

50.000

-52236

657.933

Leningen U/G

- Woningstichting Omnia

12

-1

11

Subtotaal leningen aan woningcorporaties:

12

0

-1

11

Vaste leningen uitstaand

48.778

28.728

-13.605

63.901

Totaal leningen U/G

48.790

28.728

-13606

63.912