Inleiding

De gemeentelijke financieringsfunctie voorziet in de vermogensbehoefte van de gemeente. Hieronder valt het aantrekken van geldleningen en het uitzetten van overtollige geldmiddelen, maar ook het beheersen van de financiële risico’s. Doel is ervoor te zorgen dat er altijd voldoende geld is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het betalen van uitkeringen, maar ook het doen van investeringen in de stad.

In deze paragraaf financiering worden enerzijds het gevoerde beleid in de financieringsfunctie en anderzijds het resultaat daarvan in 2017 toegelicht. De werkzaamheden zijn alle binnen de kaders van het treasurystatuut uitgevoerd. De volgende onderwerpen worden behandeld:

●    resultaten van de activiteit treasury;
●    financieringsvolume;
●    kasgeldlimiet;
●    renterisiconorm;
●    risicomanagement financiering;
●    overige risico’s.