Ontwikkeling grondbedrijf afgelopen jaar en vooruitblik komende jaren

Het grondbedrijf heeft over 2017 een positief resultaat behaald, exclusief de tussentijdse winstneming, van circa € 6,6 miljoen. Dit ligt in lijn met de verwachting die uit is gesproken bij de Najaarsrapportage. Belangrijkste bijdragen komen vanuit de verkoop van het strategisch bezit en het onderdeel erfpachten. Daarnaast is afgelopen jaar voor € 18,8 miljoen aan tussentijdse winstneming gerealiseerd. Daarmee komt het totale resultaat voor het grondbedrijf uit op € 25,4 miljoen positief. De tussentijdse winstnemingen zijn het gevolg van gewijzigde BBV-spelregels ten aanzien van het moment dat winsten uit een project moeten worden genomen. Verder hebben er afgelopen jaar nauwelijks extra afboekingen of voorzieningen plaatsgevonden. Ook presteert een aantal grote projecten (Schuytgraaf en Zuidelijke Binnenstad) beter dan was voorzien. Het positieve resultaat zorgt ervoor dat  het grondbedrijf, op basis van de huidige risico inschatting, zelf haar risico's kan dragen. Bij het openen van nieuwe grondexploitaties blijft het belangrijk om de risico's beheersbaar te houden. Dit betekent onder andere dat bij nieuwe investeringen 'cashflowsturing' (kosten en opbrengsten zo dicht mogelijk bij elkaar houden) het devies is en het weerstandsvermogen voldoende toereikend moet zijn voor economisch slechtere tijden.

Uit onderstaande grafieken (cashflow 2017) komt naar voren dat in 2017 meer grondopbrengsten binnen zijn gekomen in het grondbedrijf dan er aan kosten zijn gemaakt. In totaal is er voor circa € 17 miljoen aan kosten gemaakt, terwijl er voor ongeveer € 21 miljoen aan opbrengsten binnen zijn gekomen. Op zich volgt de boekwaarde de dalende trend van de afgelopen jaren. Echter vanwege de (tussentijdse) winstnemingen zijn de kosten dit jaar wel hoger, omdat dit boekhoudkundig is verwerkt als kostenpost (circa € 19 miljoen).

 

In onderstaande grafiek zijn de kosten en opbrengsten (een optelling van grondopbrengsten en overige opbrengsten / subsidies) weergegeven. Per saldo wordt er in totaal nog voor circa € 114 miljoen geïnvesteerd in de lopende grondexploitaties en investeringsprojecten en komt er nog voor ongeveer € 215 miljoen aan opbrengsten binnen. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg het totaal aan nog te realiseren investeringen circa € 145 miljoen en de nog te realiseren opbrengsten ongeveer € 193 miljoen. De wijzigingen zijn terug te voeren op gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2017 en eventuele mutaties in grondexploitatieprojecten (programma, planning, afboekingen) en investeringsprojecten.