Grondexploitatie en Weerstandsvermogen

Grondexploitatie
Hiervoor is beschreven hoe het jaarresultaat grondbedrijf per ultimo 2017 is opgebouwd. Hierin zijn voor alle projecten de laatste (financiële) effecten meegenomen. Echter zegt dit nog niets over de totale omvang van alle investeringen en opbrengsten en de risico’s die daarbij voor de toekomst aanwezig zijn. Deze paragraaf gaat eerst in op de totalen van de grondexploitatie en de effecten daarvan op het weerstandsvermogen voor het grondbedrijf.

Grondexploitaties in voorbereiding / strategisch bezit
Dit zijn locaties waar nog geen (financiële) ontwikkelkaders voor zijn vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het project Centrum-Zuid en de terreinen rondom het Gelredome. Per ultimo 2017 bedroeg de totale boekwaarde van het strategisch bezit € 15,7 miljoen, ten opzichte van € 18,9 miljoen in 2016. Deze daling komt voort uit een aantal grote verkopen van het strategisch bezit, zoals Broerenstraat 53. De boekwaarde bestaat uit de volgende elementen.

Voor een bedrag van circa € 3,6 miljoen betreft het bebouwde gronden. Deze panden (inclusief ondergrond) zijn gewaardeerd tegen een bedrag van maximaal 80% van de oorspronkelijke aanschafprijs of, indien dit lager is, de getaxeerde marktprijs. De panden zijn aangekocht met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, maar worden in principe verkocht als inzichten daarover veranderen.
Naast de gebouwen heeft de gemeente ook nog voor circa € 12,1 miljoen aan onbebouwde terreinen als strategisch bezit. Deze gronden hebben een boekwaarde van gemiddeld € 19 per m2. In 2017 is niets aangekocht. Wel is de Kromme Elleboogsteeg verkocht aan een ontwikkelaar en is het terrein naast de Grote Koppel toegevoegd aan het project Olympus kwadrant -Centrum-Zuid. Hierdoor ontstaat een logischer projectgebied. Totaal daalt hierdoor de boekwaarde met circa € 160.000 ten opzichte van 2016.

Vastgestelde grondexploitaties
In de onderstaande tabel is het totaal van alle grondexploitaties weergegeven. Totaal bedraagt de boekwaarde circa € 66 miljoen (in 2016 € 53 miljoen). In 2017 is er één grondexploitatie geopend (Uitbreiding Winkelcentrum Presikhaaf). Dat de boekwaarde toch is gestegen, ondanks dat de veranderingen in investeringen en opbrengsten daar juist geen aanleiding toe geven, komt omdat de tussentijdse winstneming boekhoudkundig onder de post 'Overige kosten' is verwerkt en daarmee een kostenverhogend effect heeft op de projecten. De totale winstpotentie per 1-1-2018 bedraagt voor de grondexploitaties nog circa € 20 miljoen.

Onderstaande grafieken geven het programma aan van woningbouw en niet-woningbouw die opgenomen is in de vastgestelde grondexploitaties.

Voor de korte termijn zijn op verschillende plekken in de stad nog enkele woningbouwontwikkelingen. Voor de langere termijn heeft de gemeente, buiten Schuytgraaf, geen eigen woningbouwontwikkelingen in de pijplijn.

Voor bedrijven, kantoren en ander commercieel programma geldt ook dat na 2021, met uitzondering van uitgifte voor bedrijven op Oude Veerweg, er verder geen gemeentelijke gronden meer beschikbaar zijn in de huidige projecten.