Jaarresultaat grondbedrijf 2017

Over 2017 is er een positief resultaat voor het grondbedrijf Arnhem van circa € 25,4 miljoen. Dit wordt als volgt gespecificeerd.

Resultaat grondbedrijf 2017

Lasten

Baten

Totaal

Bedragen x € 1.000

Afgesloten projecten

0

114

114

Winstnemingen projecten

0

18.800

18.800

Vastgestelde grondexploitaties

90

75

-15

Strategisch bezit (MVA)

570

3.439

2.869

Voorstudies

30

0

-30

Overige kosten & opbrengsten

47

0

-47

Erfpachten

1.131

4.802

3.671

Totaal resultaat Grondbedrijf voor bestemming

1.868

27.231

25.363

De belangrijkste kosten- en opbrengstenposten worden hierna op hoofdlijnen nader toegelicht.

  • Afgesloten projecten

In 2017 zijn twee projecten afgesloten, namelijk Joop den Uylsingel en St.Marten HKA terrein. Beide projecten laten een licht positief resultaat zien en het totale positieve resultaat voor het grondbedrijf is circa € 114.000.

  • Tussentijdse winstneming vastgestelde grondexploitaties

Dit jaar vindt er vanwege aangepaste BBV-spelregels tussentijdse winstneming plaats bij een vijftal projecten. Dat leidt eenmalig tot een fors hoger resultaat van het grondbedrijf van € 18,8 miljoen, dan in het najaar van 2017 was voorzien. Vooral Schuytgraaf (€ 7,85 miljoen), Saksen Weimar (€ 6,3 miljoen) en de Zuidelijke Binnenstad (€ 4,5 miljoen) zorgen voor dit resultaat. Bij de winstneming is nog wel duidelijk rekening gehouden met de looptijd en het investerings- en opbrengstenvolume in de toekomst van de projecten. Bij Saksen Weimar is die bijvoorbeeld beperkt en dat houdt in dat een groot deel van de totale winst in het project ook toegevoegd is aan het resultaat van het grondbedrijf. Bij Schuytgraaf echter is het project nog lang niet afgerond. Een aanzienlijk deel van de winst zit dan ook, als extra risicobuffer, nog steeds in het project.

  • Voorziening vastgestelde grondexploitaties

Grondexploitaties waarop een verwacht financieel tekort zit, dienen vooraf te worden afgedekt. Dit wordt aangeduid als het voorzichtigheidsprincipe. Wanneer een grondexploitatie niet sluitend is, wordt voor het voorziene tekort een voorziening getroffen om de tekorten af te dekken.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de totale voorzieningen met € 15.000 toegenomen. Bij Gaardenhage zijn de voorzieningen met € 90.000 toegenomen, omdat de planning van dit project met een jaar is verlengd. De beperkte belangstelling voor dit type kavels in de huidige tijd geeft aanleiding om nog eens goed naar dit project te kijken of de huidige project opzet nog wel voldoet. Voor Hoogstede is de voorziening afgenomen. Dit project heeft een steeds lager risicoprofiel en de verwachting is dat dit project in 2018 ook afgesloten kan worden.

  • Strategisch bezit

De rentelasten en beheerslasten voor het strategisch bezit worden zoveel mogelijk gedekt door het tijdelijke bezit te exploiteren. In 2017 waren de kosten en opbrengsten ongeveer in evenwicht, beide bedragen namelijk circa € 0,6 miljoen. Daarnaast heeft in 2017 ook een aantal verkopen plaatsgevonden, waarbij, vooral op een pand dat ooit aangekocht is voor Fase 2/3 Rijnboog, een forse boekwinst is gerealiseerd. Totaal batig saldo van het strategisch bezit over 2017 is circa € 2,9 miljoen.

  • Voorstudies en overige kosten grondexploitatie

De totale kostenpost van deze categorieën bedragen circa € 75.000.

  • Erfpachten

Het netto erfpachtresultaat heeft ook in 2017 duidelijk bijgedragen aan het positieve resultaat van het grondbedrijf. Dit komt vooral door (eenmalige) afkopen. Het resultaat is € 3,7 miljoen positief.