Reserves en begroting

Het grondbedrijf heeft in de afgelopen FJP, na een aantal magere jaren, weer voorzichtig iets kunnen toevoegen aan de bestemmingsreserves van het grondbedrijf. Dit jaar kunnen, na het forse positieve resultaat, de reserves verder aangevuld worden. Op deze manier is het grondbedrijf weer beter in staat om eventuele financiële tegenvallers in de toekomst eerst zelf op te vangen, voordat een beroep gedaan wordt op de Algemene reserve. Naast de aangevulde reserves is er ook nog een winstpotentie van circa € 20 miljoen. Ondanks de tussentijdse winstnemingen, is de winstpotentie maar beperkt gedaald ten opzichte van vorig jaar (€ 26 miljoen). Dit betekent dat de totale resultaten het afgelopen jaar fors hoger zijn geworden. Vooral de hogere grondopbrengsten dragen hieraan bij. De winstpotentie binnen de projecten worden overigens niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf (de tussentijdse winstneming wel, zie tabel hieronder). Deze middelen zijn namelijk nog niet vrijgevallen en komen daarmee ook pas in de toekomst tot de beschikking. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe worden die daarom niet ingezet als dekking voor de weerstandscapaciteit.

In bovenstaande tabel staat aangegeven hoe de verschillende bestemmingsreserves zich ontwikkelen. Dit jaar kan de bestemmingsreserve Voorstudies aangevuld worden met circa € 20.000. Daarnaast wordt circa € 0,76 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Strategische posities en is nu maximaal, conform het beleid, gevuld. De bestemmingsreserve grondexploitaties kan dit jaar maximaal gevuld worden tot € 7,36 miljoen. Dit bedrag komt voort uit de benodigde weerstandscapaciteit die benodigd is voor het grondbedrijf (zie onder Weerstandsvermogen) plus een marge van 10%. De jaarlijkse maximale bestemmingsreserve grondexploitaties kan dus fluctueren, afhankelijk van de risico's binnen het grondbedrijf. Op dit moment zijn de risico's dus volledig zelf afgedekt binnen het grondbedrijf.
Totaal wordt dit jaar dus circa € 8,14 miljoen toegevoegd aan de verschillende Bestemmingsreserves van het Grondbedrijf. Het overige deel van de winst van het grondbedrijf (€ 17,22 miljoen) vloeit vervolgens, conform het beleid, toe aan de Algemene reserve. In de collegenota en bijbehorende raadsbrief van 18 februari 2018 zijn diverse voorstellen gedaan om een deel van de winst in 2018 over te hevelen naar de bestemmingsreserve Binnenstad (€ 4,6 miljoen) en de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (€ 8 miljoen). Daarnaast was in de begroting reeds rekening gehouden met een positief resultaat van het grondbedrijf (vooral uit erfpachten). Zie voor een overzicht van de begroting de tabel hierna.