Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen grondexploitaties en grote projecten

 • Ruimtelijke projecten zoals grondexploitaties, grote infrastructurele werken en herontwikkeling van stadsdelen zijn altijd omgeven met risico’s. Risico’s van operationele aard, strategische risico’s maar ook systeemrisico's, zoals economische ontwikkelingen, die door de gemeente niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn.
 • Jaarlijks worden de ramingen van de nog te realiseren inkomsten en uitgaven van deze projecten geactualiseerd om een solide basis voor de projectbegrotingen te verkrijgen. Maar projecten verlopen soms anders dan wat op enig moment als meest waarschijnlijke scenario wordt geacht.
 • Op de lopende projecten worden regelmatig analyses uitgevoerd om risico’s te identificeren die het bereiken van de projectdoelen in de weg kunnen staan. Om deze risico's te beheersen worden beheersmaatregelen geformuleerd.
 • Risico’s die optreden kunnen het resultaat van projecten sterk beïnvloeden. De gemeente heeft daarom buffers nodig om risico's op te kunnen vangen.
 • Risico’s en onzekerheden rond de begrote inkomsten en uitgaven, maar ook rond de projectplanningen worden binnen bandbreedtes op basis van simulatie gekwantificeerd. Het resultaat hiervan wordt in onderstaande tabel weergegeven.
 • Het gekwantificeerde risico (de benodigde weerstandscapaciteit) wordt meegewogen in de bepaling van het weerstandsvermogen.

 • De benodigde weerstandscapaciteit ultimo 2017 komt uit op € 6,7 miljoen bij een zekerheidspercentage van 90%. Hieraan ligt een risicosimulatie van de projecten op onzekerheden rond kosten, opbrengsten en planning ten grondslag.
 • Ten opzichte van het jaarverslag 2016 daalt de benodigde weerstandscapaciteit (bij 90%) met € 3,2 miljoen. Dit komt doordat de totale volumes aan investeringen en nog te realiseren opbrengsten in totaal met € 52,8 miljoen zijn afgenomen.
 • Het verwachte resultaat (voor winstneming) van de grondexploitaties is verbeterd. Dit komt met name door hogere grondopbrengsten. Hierdoor zijn de mogelijkheden om risico's op te vangen binnen het positieve resultaat van de grondexploitaties toegenomen.
 • De gehanteerde parameters ter bepaling van het weerstandsvermogen zijn gelijk aan die van het afgelopen jaar.
 • Door het positieve resultaat van het grondbedrijf van € 25 miljoen is de beschikbare weerstandscapaciteit groter dan de benodigde weerstandscapaciteit (€ 6,7 miljoen). Daarbij wordt aangetekend dat bij deze jaarrekening voorstellen worden gedaan om in totaal € 12,6 miljoen toe te voegen aan andere bestemmingsreserves. Echter ook dan is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf ruim voldoende om het berekend benodigd weerstandsvermogen te kunnen afdekken.

Weerstandsvermogen en scenario's

Om de uitkomsten van de simulatie, het gewenste weerstandsvermogen van € 6,7 miljoen (90% zekerheid), betekenis te geven en de noodzaak te onderstrepen van een weerstandsvermogen dat aansluit op het risicoprofiel van de gehele portefeuille worden hieronder enkele extreme scenario’s geschetst, die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen uit de audit op de grondexploitatie.

In onderstaande tabel zijn de scenario's weergegeven en afgezet tegen het resultaat op netto contante waarde van de vastgestelde grondexploitaties per 1 januari 2018 (circa € 20,2 miljoen).

 • Scenario 1 geeft het effect weer als de geraamde opbrengsten met een vertraging van drie jaar gerealiseerd worden en de overige uitgangspunten gelijk blijven. Dit houdt in dat er drie jaar extra rentekosten (2,0%/jaar) worden berekend over de huidige boekwaarde.
 • Scenario 2 geeft weer wat het effect op het basisresultaat grondexploitatie is van toekomstige grondopbrengsten als die 10% lager liggen dan nu aangenomen.
 • Scenario 3 geeft weer welk financieel resultaat er volgt uit het staken van alle ontwikkelingen van de grondexploitatie projecten. Uitgangspunt voor dit scenario is dat de huidige boekwaarde van de grondexploitaties bij het staken van de ontwikkeling als verlies wordt genomen.