Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

In 2017 is een voordelig totaal van saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 15,6 miljoen. Vervolgens zijn voor een bedrag van € 2,0 miljoen aan de reserves onttrokken. Uiteindelijk resteert een voordelig gerealiseerd resultaat van € 17,6 miljoen dat zal worden verrekend met de Algemene Reserve.

Totaal van saldo van baten en lasten op hoofdlijnen

Omschrijving

Bedrag 2017

V/N

Bedragen x € 1.000

Totaal van saldo van baten en lasten

15.642

V

Bestemming totaal van saldo van baten en lasten via reserves

1.975

V

Begroot saldo van baten en lasten

0

Gerealiseerd resultaat

17.617

V

De verklaring van het voordelig gerealiseerd resultaat is hieronder opgenomen. Van het voordelig resultaat van € 17,6 miljoen is € 18,1 miljoen als incidenteel voordeel aangemerkt en € 0,5 miljoen als structureel nadeel.

Specificatie voor- en nadelen

Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Financiën per programma'.

Progr.

Taak

Omschrijving

Afwijking > 250K

Afwijking gedekt door BR/voorziening

Totaal (te verrekenen met de AR)

Bedragen x € 1.000, positieve bedragen betreft voordeel, negatieve bedragen betreft nadeel)

R.00

T.01

Liquidatie Stadsregio Arnhem Nijmegen

543

0

543

R.02

T.21

OVT OZB via AR

330

0

330

R.02

T.21

Gladheidsbestrijding

-285

0

-285

R.02

T.22

Vrijval voorziening

620

0

620

R.02

T.22

Garageparkeren

460

-460

0

R.02

T.22

Bereikbaarheidsvisie Binnenstad

400

-400

0

R.04

T.42

Tijdelijke huisvesting speciaal onderwijs

-307

307

0

R.04

T.42

Voorbereidingskosten Campus Schuytgraaf

-304

304

0

R.04

T.43

Voorschoolse opvang

-700

700

0

R.05

T.51

Sportbedrijf Arnhem

-892

0

-892

R.05

T.52

Asbest Valkenhuizen

-250

250

0

R.05

T.53

Vrijval voorziening frictiekosten Kunstbedrijf

519

0

519

R.05

T.57

Groenfondsprojecten

563

-563

0

R.05

T.57

Tariefstijgingen aanbestedingen wijkonderhoud

-275

0

-275

R.06

T.61

Verschuiving budget Wijkregie en participatie

-912

0

-912

R.06

T.61

Mantelzorgcompliment

-372

372

0

R.06

T.61

ICT

283

-283

0

R.06

T.64

Subsidie Centrum Activerend Werk

-285

285

0

R.06

T.64

Bijstelling begroting Presikhaaf Bedrijven

380

0

380

R.06

T.65

Voordeel ESF subsidie

382

0

382

R.06

T.65

Afrekening regiocontract 2012-2015 (Participatie)

-295

0

-295

R.06

T.671

Centrumtaken PGB's

3.514

-3.514

0

R.06

T.671

Afwikkeling kosten Zorg in Natura WMO uit 2016

-827

827

0

R.06

T.672

Afwikkeling kosten Zorg in Natura Jeugd uit 2016

-605

605

0

R.06

T.681

Beschermd wonen Zorg in Natura

-2.723

2.723

0

R.06

T.681

Overige Geëscaleerde zorg Volwassenen (18+)

334

0

334

R.06

T.681

Vrouwenopvang \ bestrijding huiselijk geweld

1.062

-1.062

0

R.07

T.71

VGGM (gezondheidszorg GGD)

429

0

429

R.07

T.72

Administratieve correctie interne verrekening rentelasten en -baten

516

0

516

R.07

T.72

Gemeentelijk Rioleringsplan

325

-325

0

R.07

T.74

Energy made in Arnhem

341

-341

0

R.08

T.82

Winstneming BBV wijziging

18.800

-2.474

16.326

R.08

T.82

Verkoopresultaat en beheer strategische posities

3.014

-3.014

0

R.08

T.82

Resultaat erfpacht

2.567

-2.567

0

R.08

T.82

Niet geboekte bijdrage aan project Zuidelijke Binnenstad

1.350

-1.350

0

R.08

T.82

Resultaat afgesloten grex projecten

-755

-114

-869

R.08

T.83

ODRA: leges-inkomsten

606

0

606

R.08

T.83

ODRA: extra kosten toegenomen volume

-512

0

-512

R.09

T.04

Indirecte personeelskosten

-4.862

0

-4.862

R.09

T.04

Doorbelaste uren

-1.700

0

-1.700

R.09

T.04

De Connectie (diversen)

-4.055

0

-4.055

R.09

T.04

De Connectie (kosten sociaal statuut)

-536

0

-536

R.09

T.04

Vrijval voorziening

1.479

0

1.479

R.09

T.05

Financieringsfunctie

-1.339

0

-1.339

R.09

T.061

OZB

-19.601

0

-19.601

R.09

T.062

OZB

21.162

0

21.162

R.09

T.07

Gemeentefonds

768

0

768

R.09

T.08

Algemene stelposten

4.460

0

4.460

R.09

T.08

Onvoorzien en strikt onvermijdbaar

969

0

969

R.09

T.73B

Afvalstoffenheffing

252

0

252

R.09

T.74A

Doorbelasting serviceafdelingen aan ODRA

310

0

310

Progr.

Taak

Omschrijving

Afwijking

Afwijking gedekt door BR/voorziening

Totaal (te verrekenen met de AR)

Bedragen x € 1.000, positieve bedragen betreft voordeel, negatieve bedragen betreft nadeel)

W1

T.21

Buiten Gewoon Beter-project Spijkerbuurt

933

-933

0

W1

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W1

T.671

WMO Zorg in Natura en PGB

-946

946

0

W1

T.681

Zorg in Natura beschermd wonen

1.010

-1.010

0

W2

T.21

Buiten Gewoon Beter-project Sonsbeek-Noord

-345

345

0

W2

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W2

T.672

Jeugdzorg Zorg in Natura en PGB

-2.247

2.247

0

W2

T.681

Zorg in Natura beschermd wonen

391

-391

0

W3

T.21

Buiten Gewoon Beter-project Plattenburg

419

-419

0

W3

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W3

T.681

Zorg in Natura beschermd wonen

-741

741

0

W4

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W4

T.671

Huishoudelijke hulp

-343

343

0

W4

T.681

Zorg in Natura beschermd wonen

444

-444

0

W5

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W5

T.671

Huishoudelijke hulp

-677

677

0

W5

T.672

Jeugdzorg Zorg in Natura en PGB

308

-308

0

W5

T.681

Zorg in Natura beschermd wonen

-944

944

0

W6

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W6

T.672

Jeugdzorg Zorg in Natura en PGB

-2.432

2.432

0

W7

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W7

T.672

Jeugdzorg Zorg in Natura en PGB

-976

976

0

W7

T.681

Zorg in Natura beschermd wonen

446

-446

0

W8

T.66

Uitvoeringskosten

319

-319

0

W8

T.671

Huishoudelijke hulp

-543

543

0

W8

T.671

WMO Zorg in Natura en PGB

439

-439

0

W8

T.672

Jeugdzorg Zorg in Natura en PGB

-556

556

0

Div

Div

Diverse voor- en nadelen < 250K

-5.213

8.578

3.365

Totaal saldo van voor- en nadelen

15.325

2.292

17.617