Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Nr.

Omschrijving

Begroot 2017 primitief

Begroot 2017 definitief

Lasten

Baten

Totaal saldo

Beoogd
saldo
toevoegin-
gen en ont-
trekkingen

Geraamd
resul-
taat

Lasten

Baten

Begroot
totaal saldo van baten
en lasten

Beoogd
saldo
toevoegin-
gen en ont-
trekkingen

Geraamd
resul-
taat

Bedragen X € 1.000.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig

Reguliere programma's

R.00

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-11,0

3,6

-7,4

0,0

-7,4

-11,1

3,9

-7,2

0,0

-7,2

R.00 - Gerealiseerde kosten overhead

-1,1

0,1

-0,9

0,0

-0,9

-0,7

0,0

-0,7

0,0

-0,7

R.00 - Overig

-9,9

3,4

-6,5

0,0

-6,5

-10,5

3,9

-6,5

0,0

-6,5

R.01

Veiligheid

-13,5

1,5

-12,0

0,1

-11,9

-14,3

1,4

-13,0

0,2

-12,8

R.02

Verkeer, vervoer en waterstaat

-20,3

6,0

-14,3

1,8

-12,4

-24,9

8,4

-16,5

2,9

-13,6

R.03

Economie

-5,0

0,8

-4,2

0,0

-4,2

-5,7

0,8

-4,8

0,0

-4,8

R.04

Educatie

-29,0

6,3

-22,7

-3,2

-25,9

-20,1

3,7

-16,4

-5,3

-21,8

R.05

Cultuur, recreatie en sport

-45,0

10,2

-34,8

-2,1

-36,9

-46,7

8,1

-38,6

-1,7

-40,3

R.06

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-198,2

106,4

-91,8

-1,0

-92,7

-221,2

111,9

-109,3

-2,8

-112,1

R.07

Gezondheid en milieu

-31,0

2,3

-28,7

7,1

-21,6

-34,9

3,6

-31,3

8,3

-22,9

R.08

Wonen en ruimte

-45,4

45,9

0,5

1,5

2,0

-78,3

77,8

-0,5

0,3

-0,2

R.09

Financien en bedrijfsvoering

-90,6

481,0

390,5

0,3

390,8

-83,7

493,4

409,7

8,1

417,8

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

R.09 - Algemene uitkeringen

0,0

354,0

354,0

-0,2

353,8

0,0

366,3

366,3

-0,6

365,7

R.09 - Lokale heffingen

-4,7

54,4

49,7

0,0

49,7

-4,6

54,5

49,9

0,0

49,9

R.09 - Dividend

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

R.09 - Saldo financieringsfunctie

13,6

1,1

14,7

-0,6

14,1

14,6

1,2

15,8

-0,9

14,9

R.09 - Overige algemene dekkingsmiddelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

R.09 - Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

8,9

410,4

419,3

-0,8

418,6

9,9

423,0

433,0

-1,5

431,5

R.09 - Gerealiseerde kosten overhead

-85,9

37,4

-48,5

-0,3

-48,9

-84,1

37,3

-46,8

0,7

-46,1

R.09 - Vennootschapsbelasting

-0,6

0,0

-0,6

0,0

-0,6

-0,6

0,0

-0,6

0,0

-0,6

R.09 - Overig

-13,0

33,2

20,3

1,4

21,7

-8,9

33,1

24,1

8,9

33,0

Subtotaal reguliere programma's

-488,8

663,9

175,1

4,6

179,7

-540,9

712,9

172,1

9,9

182,0

Wijkprogramma's

W.01

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

-33,2

9,0

-24,2

0,0

-24,2

-34,4

9,7

-24,7

0,0

-24,7

W.02

Noordwest

-30,4

3,3

-27,1

0,0

-27,1

-30,0

3,5

-26,5

0,0

-26,5

W.03

Noordoost

-25,0

3,1

-21,9

0,0

-21,9

-25,7

3,5

-22,2

0,0

-22,2

W.04

Presikhaaf

-22,7

2,4

-20,3

0,0

-20,3

-23,7

2,7

-21,0

0,0

-21,0

W.05

Malburgen

-34,1

4,5

-29,7

0,0

-29,7

-35,1

4,6

-30,5

0,0

-30,5

W.06

Schuytgraaf/Elderveld

-18,3

1,8

-16,5

0,0

-16,5

-21,7

3,0

-18,8

0,0

-18,8

W.07

De Laar/Elden

-17,6

2,2

-15,5

0,0

-15,5

-16,4

1,8

-14,6

0,0

-14,6

W.08

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

-26,6

2,1

-24,5

0,0

-24,5

-26,1

2,3

-23,8

0,0

-23,8

Subtotaal wijkprogramma's

-208,0

28,3

-179,7

0,0

-179,7

-213,2

31,2

-182,0

0,0

-182,0

Totaal programma's

-696,9

692,2

-4,6

4,6

0,0

-754,0

744,1

-9,9

9,9

0,0

Nr.

Omschrijving

Begroot 2017 definitief

Rekening 2017

Afwijking

V / N

Geraamd
resul-
taat

Lasten

Baten

Gerealiseerd
totaal saldo
van baten
en lasten

Werkelijk saldo toevoegingen en onttrek-
kingen

Gereali-
seerd
resul-
taat

Bedragen X € 1.000.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig

Reguliere programma's

R.00

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-7,2

-11,4

5,0

-6,4

0,0

-6,4

0,8

V

R.00 - Gerealiseerde kosten overhead

-0,7

-0,7

0,0

-0,7

0,0

-0,7

0,0

V

R.00 - Overig

-6,5

-10,7

5,0

-5,8

0,0

-5,8

0,8

V

R.01

Veiligheid

-12,8

-14,5

2,1

-12,4

0,0

-12,4

0,4

V

R.02

Verkeer, vervoer en waterstaat

-13,6

-24,2

9,8

-14,4

0,5

-13,8

-0,2

N

R.03

Economie

-4,8

-5,9

1,1

-4,8

-0,1

-4,9

-0,1

N

R.04

Educatie

-21,8

-23,5

5,4

-18,1

-4,9

-23,0

-1,2

N

R.05

Cultuur, recreatie en sport

-40,3

-63,3

24,6

-38,8

-2,6

-41,3

-1,0

N

R.06

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-112,1

-233,0

123,2

-109,8

2,0

-107,8

4,3

V

R.07

Gezondheid en milieu

-22,9

-32,9

4,0

-29,0

7,4

-21,6

1,4

V

R.08

Wonen en ruimte

-0,2

-62,1

86,6

24,5

-8,4

16,0

16,3

V

R.09

Financien en bedrijfsvoering

417,8

-103,6

509,8

406,2

8,0

414,2

-3,6

N

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

R.09 - Algemene uitkeringen

365,7

0,0

367,1

367,1

-0,9

366,2

0,4

V

R.09 - Lokale heffingen

49,9

-4,4

55,9

51,4

0,0

51,4

1,5

V

R.09 - Dividend

1,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,8

-0,2

N

R.09 - Saldo financieringsfunctie

14,9

12,3

2,2

14,5

-0,9

13,6

-1,3

N

R.09 - Overige algemene dekkingsmiddelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

R.09 - Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

431,5

7,9

425,9

433,8

-1,8

432,0

0,5

V

R.09 - Gerealiseerde kosten overhead

-46,1

-94,2

38,5

-55,7

0,9

-54,9

-8,7

N

R.09 - Vennootschapsbelasting

-0,6

-0,9

0,0

-0,9

0,0

-0,9

-0,3

N

R.09 - Overig

33,0

-16,3

45,4

29,0

8,9

37,9

4,9

V

Subtotaal reguliere programma's

182,0

-574,5

771,6

197,0

2,0

199,0

17,0

V

Wijkprogramma's

W.01

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

-24,7

-32,4

9,4

-23,1

0,0

-23,1

1,6

V

W.02

Noordwest

-26,5

-31,3

3,5

-27,8

0,0

-27,8

-1,3

N

W.03

Noordoost

-22,2

-24,1

2,8

-21,3

0,0

-21,3

0,9

V

W.04

Presikhaaf

-21,0

-22,9

2,7

-20,2

0,0

-20,2

0,8

V

W.05

Malburgen

-30,5

-35,6

4,6

-30,9

0,0

-30,9

-0,5

N

W.06

Schuytgraaf/Elderveld

-18,8

-23,9

3,6

-20,3

0,0

-20,3

-1,5

N

W.07

De Laar/Elden

-14,6

-16,3

1,9

-14,4

0,0

-14,4

0,2

V

W.08

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

-23,8

-25,5

2,1

-23,4

0,0

-23,4

0,3

V

Subtotaal wijkprogramma's

-182,0

-212,0

30,6

-181,4

0,0

-181,4

0,6

V

Totaal programma's

0,0

-786,5

802,1

15,6

2,0

17,6

17,6

V