Incidentele baten en lasten

In de paragraaf Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar is een splitsing gemaakt in de incidentele baten en lasten. Deze is gebaseerd op de afwijking ten opzichte van de begroting. Dat wil zeggen dat de incidentele baten en lasten die al begroot waren, hierin niet zijn meegenomen. Daarvoor wordt verwezen naar de toelichting op de paragraaf Algemene Reserve waarin een overzicht getoond wordt van alle begrotingswijzigingen ten laste en ten gunste van de Algemene Reserve in 2017.
In de begroting 2017 heeft de Provincie de volgende posten als incidenteel aangemerkt.

Specificatie incidentele baten en lasten begroting 2017 opgave Provincie

Progr.

Omschrijving

Begroting 2017

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

R.02

Onttrekking BR Groot onderhoud en vervanging OR

323

R.05

Onttrekking aan reserve Evenementen tbv Giro d'Italia

5

R.07

Onttrekking BR toezicht peuterspeelzalen

50

R.07

Onttrekking aan reserve Gemeentelijk rioleringsplan

6.538

R.07

Onttrekking aan reserve huishoudelijk afval

100

R.08

Niet-grondexploitatie

6.385

R.08

Onttrekking aan reserve Herstructureringsgebied

2.260

R.09

Verhoging DU Gezond in de stad

106

R.09

Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag

457

R.09

Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel)

1.000

R.09

Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop

482

R.09

Onvoorzien

272

R.09

Bodensamering, incidentele uitkering in GF

206

R.07

Dekken omgekeerd afval inzamelen uit BR Afval

466

R.07

GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort

-32

R.08

AC: Onttrekking kosten besturingssysteem bussen aan BR Beheer en onderhoud openbare ruimte (10 jaar)

75

R.08

Grondexploitatie

29.472

R.09

Dividend BNG

pm

R.05

Dekking uit BR beeldbepalende manifestaties

50

R.08

Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren)

51

R.07

Dekken tekort 2017 en 2018 vanuit rekeningresultaat 2015 of vanuit besparingen die eerder starten

121

R.09

Vorming bestemmingsreserve frictiekosten ter reductie contributiemarge

324

R.09

Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead

4.199

R.09

Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA

330

R.08

Taakstelling coalitieakoord Wonen en ruimte R8: omzetten in incidentele bezuiniging (Bij PN al tlv alg. middelen)

2.900

R.09

Terugdraaien opgenomen raming voor frictiekosten

3.000

R.09

Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019

1.881

R.09

Onttrekking aan algemene reserve eigen vermogen sportbedrijf

500

R.09

Onttrekking aan algemene reserve VGGM

121

Totaal incidentele baten

61.641

Progr.

Omschrijving

Begroting 2017

Bedragen x € 1.000

Incidentele lasten

R.06

Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag

457

R.06

Dotatie aan reserve Innovaties sociaal domein

1.200

R.07

Dotatie aan reserve DU Gezond in de stad

106

R.08

Dotatie aan reserve grondexploitatie

12

R.08

Niet-grondexploitatieprojecten

9.045

R.09

Invoeringskosten wijksturing

3.000

R.08

Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering

206

R.06

BUIG nieuwe prognose/verdeelmodel/vangnet

pm

R.06

Vluchtelingenstroom extra capaciteit

100

R.07

Uitrol omgekeerd afval inzamelen

466

R.06

Armoede-agenda: kosten bewindvoering blijven structureel knelpunt

510

R.05

Stroomversneller cultuur

50

R.02

Havens

100

R.03

Markten

107

R.08

Uitvoering Arnhemse woonprincipes 2025

300

R.04

MFC's: verhuurbaarheid MFC Geitenkamp verbeteren

100

R.04

MFC's: Verkleinen multiruimtes i.s.m. afschaffen loc.managers

100

R.08

Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA

51

R.09

Bewustwordingscampagne

60

R.09

Dekken vanuit opleidingsmiddelen

-145

R.09

Transitiekosten van wijken weten

1.890

R.09

Reductie contributiemarge

324

R.09

Frictiekosten afbouw overhead

4.199

R.09

Frictie uit verzelfstandiging MSSA

330

R.09

Advieskosten: huisvestingsadviseur eventueel in combinatie met architect

49

R.09

Interne kosten (uren) gemeente Arnhem

44

R.08

Exportbelasting

-546

R.08

Grondexploitatie

29.651

R.09

Dotatie aan algemene reserve rente

575

R.09

Dotatie aan algemene reserve rampenoefening

5

R.09

Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016

462

R.09

Dotatie aan algemene reserve ontwerp MJPB 2014-2017 weerstandsvermogen en kasschuif

2.588

R.09

Dotatie aan algemene reserve sluitend maken jaarschijf 2017 (kasschuif)

563

R.09

Dotatie aan algemene reserve herstelplan kunstbedrijf

369

R.09

Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA

40

R.09

Dotatie aan algemene reserve Correctie BR GRP tot nul

70

R.09

Dotatie aan algemene reserve budget 2gethere

288

R.09

Dotatie aan algemene reserve correctie divers

2

R.09

Dotatie aan algemene reserve

1.666

Totaal incidentele lasten

58.393

Progr.

Omschrijving

Begroting 2017

Bedragen x € 1.000

Totaal incidentele baten

61.641

Totaal incidentele lasten

58.393

Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-)

3.248