Begrotingsrechtmatigheid

Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming. Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de financiële beheershandelingen bij de gemeente binnen de begroting dienen te passen. Begrotingsoverschrijdingen die niet bij de raad bekend zijn, beschouwt de accountant als onrechtmatig. Derhalve legt het college aan de raad daarom deze overschrijdingen voor. Formeel is het voldoende alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen om deze alsnog als rechtmatig te laten beschouwen.
Na instemming van de raad met deze overschrijdingen is formeel geen sprake meer van "overschrijdingen" en geen begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden, conform het Besluit controle accountantscontrole decentrale overheid (Bado):

 1. het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven, binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven en die nog dienen te worden geautoriseerd;
 2. de overschrijdingen worden goed herkenbaar in de jaarrekening opgenomen, passend binnen de aanbevelingen in de Kadernota Begrotingsrechtmatigheid van de Commissie BBV. Daarin worden de overschrijdingen in enkele categorieën ingedeeld, die ondanks de overschrijding gewoon als rechtmatig bestempeld, mits goed toegelicht in de jaarrekening. Dat gaat om:
  1. compensatie door direct gerelateerde opbrengsten;
  2. passend binnen bestaand beleid;
  3. open einde regeling;
  4. overig.

De onderstaande tabel omvat een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de definitieve begroting 2017 en de rekening 2017.

Specificatie begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Nr.

Omschrijving

Lasten begroot
2017 definitief

Lasten rekening
2017

Afwijking

V / N

Bedragen X € 1.000.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig

Reguliere programma's

R.00

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

-11.119

-11.423

-304

N

R.01

Veiligheid

-14.341

-14.507

-166

N

R.02

Verkeer, vervoer en waterstaat

-24.931

-24.189

742

V

R.03

Economie

-5.675

-5.912

-237

N

R.04

Educatie

-20.120

-23.505

-3.385

N

R.05

Cultuur, recreatie en sport

-46.694

-63.346

-16.652

N

R.06

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

-221.154

-232.986

-11.832

N

R.07

Gezondheid en milieu

-34.865

-32.943

1.922

V

R.08

Wonen en ruimte

-78.313

-62.132

16.181

V

R.09

Financien en bedrijfsvoering

-83.662

-103.575

-19.913

N

Subtotaal reguliere programma's

-540.874

-574.518

-33.644

N

Wijkprogramma's

W.01

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA)

-34.417

-32.448

1.969

V

W.02

Noordwest

-29.953

-31.298

-1.345

N

W.03

Noordoost

-25.731

-24.124

1.607

V

W.04

Presikhaaf

-23.703

-22.873

830

V

W.05

Malburgen

-35.116

-35.561

-445

N

W.06

Schuytgraaf/Elderveld

-21.718

-23.883

-2.165

N

W.07

De Laar/Elden

-16.431

-16.302

129

V

W.08

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV)

-26.101

-25.497

604

V

Subtotaal wijkprogramma's

-213.170

-211.986

1.184

V

Totaal programma's

-754.044

-786.504

-32.460

N

Toelichting op de overschrijdingen

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de aard van de overschrijding. Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel 'Financiën per programma' dat in het jaarverslag voor elk programma is opgenomen.

De nadelige afwijkingen per programma worden in de volgende categorieën geplaatst.

1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten

 • R.00: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten op T02 Burgerzaken.
 • R.01: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten op T12 Openbare orde en Veiligheid.
 • R.03: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten op T34 Economische promotie.
 • R.04: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten die in de wijkprogramma's zijn ontstaan op T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.
 • R.06: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten op met name T63 Inkomensregelingen,T65 Arbeidsparticipatie en T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen.

2. Passend binnen bestaand beleid

 • R.05: Het nadeel op de lasten wordt met name veroorzaakt door posten die in 2017 bij de raad onder de aandacht zijn geweest, namelijk Sportbedrijf Arnhem, Asbest Valkenhuizen en tariefstijgingen bij de aanbestedingen in het wijkonderhoud.
 • R.09: Het nadeel op de lasten wordt met name veroorzaakt door posten die in 2017 bij de raad onder de aandacht zijn geweest, voornamelijk de transitie naar De Connectie. Daarnaast zijn er nadelen die met voordelen op de andere programma's worden gecompenseerd, zoals de financieringsfuntie, de indirecte personeelskosten urencompensatie en de verminderde rentabiliteit op de doorbelaste uren.
 • W.02 & W.06: Het nadeel op de lasten wordt met name veroorzaakt vanuit het sociale domein (voornamelijk budget Jeugdzorg Zorg in Natura) en wordt geëgaliseerd via de BR Noodfonds, in lijn met de eerdere communicatie aan de raad over de ontwikkelingen binnen het sociale domein.
 • W.05: Het nadeel op de lasten wordt met name veroorzaakt vanuit het sociale domein (voornamelijk budget huishoudelijke hulp en de Zorg in Natura Beschermd wonen) en wordt geëgaliseerd via de BR Noodfonds, in lijn met de eerdere communicatie aan de raad over de ontwikkelingen binnen het sociale domein.

3. Open einde regeling
NVT

4. Overig
NVT