Onvoorzien / strikt onvermijdbaar

In de primitieve begroting is in Regulier Programma 9 Financiën en Bedrijfsvoering een bedrag opgenomen voor zowel incidentele als structurele onvoorziene uitgaven. Voor de incidentele onvoorziene uitgaven (= onvoorzien) wordt jaarlijks een bedrag opgenomen van € 272.000. Voor de post voor structurele onvoorziene uitgaven (= strikt onvermijdbaar) wordt jaarlijks een bedrag van € 767.000 gereserveerd.

In 2017 is € 70.000 van de beschikbare middelen voor onvoorziene uitgaven ingezet ten behoeve van de werving van de nieuwe burgemeester en een fiscale afrekening met Museum Arnhem.

Specificatie onvoorzien / strikt onvermijdbaar

Omschrijving

Begroot 2017

Rekening

Afwijking

Geamendeerd

Definitief

2017

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

272

272

70

-202

Strikt onvermijdbaar

767

767

0

-767

Totaal

1.039

1.039

70

-969