Begrotingsanalyse

Hieronder volgt een overzicht van alle door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen in 2017 vanaf de vaststelling van de MJPB 2017-2020.

Specificatie vastgestelde begrotingswijzigingen

Begr.
wijz.nr.

Raadsver-
gadering

Onderwerp

Exploitatie 2017

Reserves 2017

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Bedragen x € 1.000, positieve bedragen betreft voordeel, negatieve bedragen betreft nadeel

07-11-2016

Ontwerp MJPB 2017-2020

-696.860

692.222

-4.638

-23.040

27.678

0

07-11-2016

Raadsbehandeling MJPB 2017-2020

0

0

0

0

0

0

Geamendeerde MJPB 2017-2020

-696.860

692.222

-4.638

-23.040

27.678

0

17-094

Diverse

Meerjarige effecten besluitvorming na

gereedkoming boekwerk MJPB 2017-2020

-6.892

979

-5.913

-459

6.372

0

17-010

30-01-2017

Verzamelbesluit-1

-77

65

-12

12

0

0

17-020

29-05-2017

Verzamelbesluit-2

-2.124

1.656

-468

-77

545

0

17-030

25-09-2017

Verzamelbesluit-3

-6.728

7.519

791

-1.579

788

0

17-040

18-12-2017

Verzamelbesluit-4

-357

-772

-1.129

0

1.129

0

17-001

19-12-2016

Toekomst functie en acitiviteiten Jacobiberg

-25

0

-25

0

25

0

17-002

30-01-2017

Doorontwikkeling Rozet

-1.093

1.093

0

0

0

0

17-011

20-02-2017

Green Deal Laadinfrastructuur

-338

0

-338

0

338

0

17-012

20-02-2017

Energieloketten 2017

-167

117

-50

0

50

0

17-013

27-03-2017

Invoering van Diftar

-350

0

-350

0

350

0

17-014

08-05-2017

Grex winkelcentrum Presikhaaf

-1.245

1.745

500

-500

0

0

17-016

29-05-2017

Integrale aanpak radicalisering en jihadisme 2017

-424

424

0

0

0

0

17-019

19-06-2017

Perspectiefnota 2018-2021 Jaarschijf 2017

-4.690

704

-3.986

-10.500

14.486

0

17-022

10-07-2017

Vervolgaanpak Korenkwartier

-500

500

0

0

0

0

17-015

10-07-2017

Instemmen Gele Rijdersplein

-175

175

0

0

0

0

17-017

10-07-2017

FJP 2016 (Jaarstukken 2016)

-26.791

26.196

-595

587

8

0

17-023

25-09-2017

EU-project Climate Active Neighbourhoods

-780

780

0

0

0

0

17-025

13-11-2017

Effect Jaarschijf 2017 behandeling MJPB 18-21

-6.168

10.109

3.941

-1.735

-2.206

0

17-041

18-12-2017

Presikhaaf Bedrijven / Scalabor

-2.875

0

-2.875

0

2.875

0

17-042

18-12-2017

Voorlopige afsluiting 2017

4.617

589

5.206

-6.809

1.603

0

Afrondingen

2

-2

0

0

0

0

Begroot 2017 Definitief

-754.040

744.099

-9.941

-44.100

54.041

0