Wet Normering Topinkomens

  • per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Arnhem van toepassing zijnde regelgeving;
  • het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Gemeente Arnhem is € 181.000 (2016: € 179.000). Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte;
  • voor een functionaris zonder dienstbetrekking geldt een andere regeling. De eerste twaalf kalendermaanden waarin de functie wordt vervuld geldt een separate normering voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Na deze twaalf kalendermaanden is de reguliere WNT-normering van toepassing.

In de onderstaande tabel worden de beloningen conform de vereiste indeling toegelicht.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Omschrijving

R. van Wuijtswinkel

J.G.M. Kersten

C.M. van de Wiel

E.R.M. Hesen

Bedragen x € 1

Functie(s)

Gemeente-
secretaris

Griffier

Voormalig gemeente-
secretaris

Voormalig griffier

Gegevens 2017

Duur dienstverband

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?

Ja

Ja

Zo niet, langer dan 6

maanden binnen 18

maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

181.000

181.000

Bezoldiging

Beloning

135.259

105.496

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

17.337

14.564

Subtotaal

152.596

120.060

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

Gegevens 2016

Duur dienstverband

15/5 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 30/4

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

1

Individueel WNT-maximum

113.285

179.000

59.340

179.000

Bezoldiging

Beloning

75.318

90.562

55.809

99.552

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

9.545

11.980

13.750

Totaal bezoldiging

84.863

102.542

55.809

113.302

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen hebben geen overige functionarissen in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.