Balans

Balans

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

10.107

8.764

Eigen vermogen

151.176

135.532

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

10.107

8.764

Algemene Reserve

40.623

28.805

Bestemmingsreserves

92.936

91.837

Gerealiseerd resultaat boekjaar

17.617

14.890

Materiële vaste activa

668.041

686.544

Voorzieningen

11.757

14.118

Investeringen met een economisch nut

445.507

469.084

Voorzieningen ter egalisering van kosten

0

1.460

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

161.517

155.841

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

11.757

12.658

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

61.017

61.619

Financiële vaste activa

88.627

80.843

Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

663.621

664.945

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.741

1.241

Obligo's

1.196

1.363

Leningen aan woningbouwcorporaties

12

12

Onderhandse leningen van:

Overige langlopende leningen

68.064

66.997

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

579.051

580.169

Nog te ontvangen erfpacht canon

12.051

12.506

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken e.d.

80.000

80.000

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

3.759

87

Waarborgsommen

209

294

Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht

3.164

3.119

Totaal vaste activa

766.775

776.151

Totaal vaste passiva

826.554

814.595

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

52.362

37.061

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

67.769

54.399

Grond- en hulpstoffen

0

1

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

55.000

35.000

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

52.037

36.734

Banksaldi

221

337

Gereed product en handelsgoederen

326

326

Overige schulden

12.548

19.062

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

128.836

102.465

Overlopende passiva

55.874

50.324

Vorderingen op openbare lichamen

36.331

25.783

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

4.386

3.763

Rekening-courantverhouding met het Rijk

11.025

26.200

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

49.475

44.049

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

506

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen

2.013

2.512

Overige vorderingen

81.481

49.976

Liquide middelen

758

1.369

Banksaldi

617

1.258

Kassaldi

140

111

Overlopende activa

1.465

2.272

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.465

2.272

Totaal vlottende activa

183.422

143.167

Totaal vlottende passiva

123.643

104.723

Totaal generaal

950.196

919.318

Totaal generaal

950.196

919.318

Per 31 december 2017 is voor een bedrag van € 1.147 miljoen aan borgstellingen en garanties afgegeven en leningen voor derden gegarandeerd. Per 31 december 2016 was dit bedrag € 1.153 miljoen.