2.9 Eigen vermogen

Specificatie eigen vermogen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

40.623

28.805

Bestemmingsreserves

92.936

91.837

Gerealiseerd resultaat boekjaar

17.617

14.890

Totaal

151.176

135.532

In de mutaties van de algemene reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat.

Verloopstaat eigen vermogen

Omschrijving

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Totaal

Bedragen x € 1.000

Saldo 01-01-2016

32.733

100.740

133.473

Gerealiseerde toevoegingen

9.925

53.167

63.092

Gerealiseerde onttrekkingen

13.853

62.070

75.923

Saldo 31-12-2016

28.805

91.837

120.642

Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar

14.890

0

14.890

Saldo 01-01-2017

43.695

91.837

135.532

Gerealiseerde toevoegingen

8.762

58.132

66.894

Gerealiseerde onttrekkingen

11.834

57.033

68.867

Saldo 31-12-2017

40.623

92.936

133.559

Gerealiseerd resultaat boekjaar

17.617

0

17.617

Saldo 01-01-2018

58.240

92.936

151.176

Mutaties 2017

14.545

1.099

15.644