2.12Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

55.000

35.000

Banksaldi

221

337

Schulden aan publiekrechtelijke lichamen

11.429

10.310

Schulden aan derden

1.119

8.752

Overige schulden

12.548

19.062

Totaal

67.769

54.399

Specificatie banksaldi

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Rekening-courant Voorzieningsfonds

187

187

Rekening-courant Milieu Samenwerking MRA

34

150

Totaal

221

337

Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Sociale lasten salarissen en uitkeringen

4.851

1.505

Loonheffing uitkeringen

1.587

1.579

Loonheffing salarissen

1.334

4.860

Publiekrechtelijke crediteuren

1.333

91

BTW

2.059

2.147

VPB

265

128

Totaal

11.429

10.310

Specificatie overige schulden aan derden

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Privaatrechtelijke crediteuren

862

7.899

Diversen

257

853

Totaal

1.119

8.752