2.5 Voorraden

Specificatie voorraden

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Grond- en hulpstoffen

0

1

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

52.036

36.734

Gereed product en handelsgoederen

326

326

Totaal

52.362

37.061

Specificatie onderhanden werk

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Grondexploitatieprojecten

126.949

114.966

Voorzieningen verliezen grondexploitatie

-62.401

-62.386

Overig onderhanden werk

-12.512

-15.846

Totaal

52.036

36.734

Verloop grondexploitatie

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Herrubr

Kosten

Bijdragen

Afwaardering
duurzame
waarde-
vermindering

Bedragen x € 1.000

Grondexploitatieprojecten

114.966

7.831

6.111

-1.959

0

126.949

Overig onderhanden werk

-15.846

-7.831

18.713

-7.548

0

-12.512

Totaal

99.120

0

24.824

-9.507

0

114.437

Verklaring saldo grondexploitatie

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Herrubr.

Gemaakte kosten*

Ontvangen
subsidies

Bijdragen van derden

Bedragen x € 1.000

Schuytgraaf

58.114

0

-774

0

0

57.340

Arnhem Centraal

55.626

0

1.787

0

-18

57.395

Koningspley

898

0

295

0

0

1.193

Presikhaaf

7.891

0

-882

0

0

7.009

Merwedestraat

6.163

0

-2.802

0

-141

3.220

De Maten

6.450

0

151

0

0

6.601

Hoogstedelaan

351

0

-382

0

0

-31

Saksen Weimar

-4.881

0

4.288

0

0

-593

Spijkerbroek

991

0

2

0

0

993

Centrum Zuid

-737

0

154

0

0

-583

Wassenaarweg

-215

0

10

0

0

-205

Oostelijk Centrum Gebied

2.397

2.069

274

0

0

4.740

Zuidelijke binnenstad fase 1

-17.927

5.762

4.071

-1.800

0

-9.894

Overig

-155

0

-81

0

0

-236

* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden).

Verklaring saldo overig onderhanden werk

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Herrubr.

Gemaakte kosten*

Ontvangen
subsidies

Bijdragen van derden

Bedragen x € 1.000

Arnhem Centraal

2.272

0

198

-2.460

-298

-288

Malburgen

-11.080

0

3.005

0

-167

-8.242

Zuidelijke binnenstad

-4.144

-5.762

12.207

-2.864

0

-563

Presikhaaf

-824

0

397

-315

0

-742

Overig

-2.070

-2.069

2.906

-1.436

-8

-2.677

* De gemaakte kosten bestaan uit het saldo van de kosten en de opbrengsten, exclusief de twee apart genoemde bijdragen (ontvangen subsidies en bijdragen van derden).

Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.

Omschrijving

Boekwaarde

Nog te
realiseren

Totaal

Bedragen x € 1.000.000

Kosten

Verwervingen

215

3

218

Civiele kosten

149

54

203

Overige kosten

49

12

61

Plankosten en VTU

122

25

147

Totaal kosten

535

94

629

Opbrengsten

Grondopbrengsten

299

175

474

Subsidies / bijdragen

156

5

161

Voorziening Grondbedrijf

61

0

61

Totaal opbrengsten

516

180

696

Rente / Kosten- en opbrengstenstijging

47

-5

42

Resultaat op contante waarde per 01-01-2017

20

Specificatie gereed product en handelsgoederen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Bovenleiding materiaal trolley

326

326

Totaal

326

326