2.4 Financiële vaste activa

Verloopstaat financiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Herrubricering

Verhoging

Aflossing

Bedragen x € 1.000

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.241

0

3.500

0

4.741

Leningen aan woningbouwcorporaties

12

0

0

0

12

Overige langlopende leningen

66.997

-13.988

26.275

-11.220

68.064

Nog te ontvangen erfpacht canon

12.506

0

0

-455

12.051

Overige uitzettingen > 1 jaar

87

0

3.763

-91

3.759

Totaal

80.843

-13.988

33.538

-11.766

88.627

In 2017 heeft de gemeente besloten de activiteiten van de Sociale Bank Centraal Gelderland (SBCG) over te dragen. Daartoe zijn de balansposten met betrekking tot de SBCG (voornamelijk Financiële vaste activa) geherrubriceerd en aangemerkt als overige vordering binnen de balanspost Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Per 1 januari 2018 heeft de verkoop van SBCG plaatsgevonden (zie Gebeurtenissen na balansdatum).

Specificatie kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Scalabor BV

3.500

0

Bank Nederlandse Gemeenten

1.241

1.241

BV Facility Point Arnhem

0

0

Sportbedrijf Arnhem BV

0

0

Totaal

4.741

1.241

De gemeente Arnhem heeft op 27 december 2017 (met raadsbesluit van 18 december 2017) een 100% belang verworven in de publieke sociale onderneming Scalabor B.V., opgericht op 6 november 2017. Scalabor is een arbeidsontwikkelbedrijf dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland ondersteunt bij het overbruggen van die afstand. Scalabor begeleidt inwoners die dat nodig hebben - in opdracht van gemeenten - naar passend en zo regulier mogelijk werk. Scalabor richt zich op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van mensen in een werksituatie. Een belangrijke dienstverlening is het begeleiden van SW-medewerkers van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven. De investering van de gemeente Arnhem bedroeg € 3,5 miljoen; het aandeel in het resultaat over 2017 is nihil.

Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.

Specificatie leningen aan woningbouwcorporaties

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Woningstichting Omnia

12

12

Totaal

12

12

Specificatie overige langlopende leningen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Sportbedrijf Arnhem

13.055

0

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

11.663

11.326

Stichting MSA

9.701

0

Stichting DrieGasthuizenGroep

7.710

11.092

Gelderse Hogeschool

7.294

8.423

Moscowa

2.535

2.674

Stichting Behouden Steden

2.235

2.235

Stichting Oostpool

1.693

1.718

Luxor

832

832

Museum Arnhem

706

162

Kunstbedrijf

122

153

Zwembad Klarenbeek

121

329

Stichting MSA

118

3.565

Rozet

0

300

Diverse sport- en culturele instellingen

6.102

5.969

Leenbijstand BUIG

6.942

6.886

Voorziening leenbijstand BUIG

-2.765

-2.655

Kredieten SBCG

0

16.020

Voorziening kredieten SBCG

0

-2.032

Totaal

68.064

66.997

Specificatie overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Vangnetuitkering 2017

3.741

0

Regelingen werknemers (fiets)

17

86

Waarborgsommen

1

1

Totaal

3.759

87