2.7 Liquide middelen

Specificatie liquide middelen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Banksaldi

618

1.258

Kassaldi:

Kas Stadsbank

92

73

Kas Burgerzaken

1

3

Overige kas

47

35

Totaal

758

1.369

De vastgestelde jaarschijf 2017 van de MJPB 2017-2020 heeft een lastenniveau van € 696,9 miljoen (2016: € 708,5 miljoen). Op basis daarvan is een drempelwaarde bepaald voor buiten de schatkist aan te houden tegoeden van € 4,1 miljoen (2016: € 4,2 miljoen) gemiddeld per kwartaal.

Gemiddeld saldo banken per kwartaal

Kwartaal

Drempelbedrag 2017

Realisatie 2017

Over- / onderschrijding 2017

Bedragen x € 1.000,--

1

4.144

2.193

-1.951

2

4.144

1.929

-2.215

3

4.144

1.876

-2.268

4

4.144

2.488

-1.656

In alle kwartalen heeft de gemeente ruim minder tegoeden aangehouden bij banken dan maximaal is toegestaan.