2.3 Materiële vaste activa

Specificatie materiële vaste activa

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Investeringen met een economisch nut

445.507

469.084

Investeringen met een economisch nut,waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

161.517

155.841

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

61.017

61.619

Totaal

668.041

686.544