2.10 Voorzieningen

Verloopstaat voorzieningen

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen ter egalisering van kosten

1.460

2.392

-1.753

-2.099

0

Verplichtingen , verliezen en risico's

12.658

3.640

-3.243

-1.298

11.757

Totaal

14.118

6.032

-4.996

-3.397

11.757

De voorzieningen ter egalisatie van kosten vallen in 2017 volledig vrij. Deze voorzieningen zijn bedoeld om de kosten van het onderhoud te egaliseren en datzelfde doel wordt bereikt via het instellen van een bestemmingsreserve, waarvoor in 2018 een voorstel wordt gedaan.

Verloopstaat voorzieningen ter egalisering van kosten

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Bedragen x € 1.000

Onderhoud vastgoedbeheerplan

1.093

2.009

-1.623

-1.479

0

Onderhoud parkeergarages

367

383

-130

-620

0

Totaal

1.460

2.392

-1.753

-2.099

0

Voorziening onderhoud vastgoedbeheerplan
Deze voorziening dient voor de gelijkmatige verdeling van de toekomstige onderhoudskosten van het vastgoed.

Voorziening onderhoud parkeergarages
Deze voorzieningen strekken tot gelijkmatige verdeling van onderhoudskosten van de parkeergarages Rozet, Arnhem Centraal en Musis Sacrum.

Verloopstaat voorzieningen voor verliezen, verplichtingen en risico's

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Vrijval

Bedragen x € 1.000

Pensioen wethouders

5.201

263

-159

0

5.305

Personele risico's

2.516

3.366

-1.090

-451

4.341

Kunstbedrijf

2.765

0

-610

-519

1.636

Spaarverlof

651

11

-92

-95

475

Asbestkosten Musis

1.425

0

-1.219

-206

0

BAC pensioenafdracht

100

0

-73

-27

0

Totaal

12.658

3.640

-3.243

-1.298

11.757

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbetaling van ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor zittende en ex-wethouders op grond van de wet Appa. Deze voorziening dient voor de toekomstige verplichtingen.

Voorziening personele risico’s
Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van getroffen afvloeiingsregelingen met personeelsleden en reorganisaties.

Voorziening Kunstbedrijf
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van uitvoering van het reorganisatieplan Stichting Kunstbedrijf Arnhem die van toepassing is op de door de gemeente bij de stichting gedetacheerde werknemers.

Voorziening spaarverlof
Dit betreft een voorziening ter dekking van de kosten die samenhangen met de mogelijkheid voor werknemers om verlof te sparen voor nader omschreven doelen. Zodra het opgespaarde verlof wordt opgenomen ontstaat een capaciteitstekort dat opgevangen wordt door de hiertoe gevormde voorziening.

Voorziening asbestkosten Musis
Deze voorziening is gevormd, ter dekking van de kosten die veroorzaakt worden door de vondst van asbest bij de verbouwing van Musis Sacrum.

Voorziening BAC pensioenafdracht
In november 2014 heeft de raad ingestemd met het gefaseerd extern plaatsen van schulddienstverlening. Dit betekent onder meer de overgang van de medewerkers van het Budget Advies Centrum naar Rijnstad. De gemeente Arnhem is als gevolg van deze overgang geconfronteerd met de afkoop van pensioenlasten.