2.13Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

4.386

3.763

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

49.475

44.049

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen

2.013

2.512

Totaal

55.874

50.324

Specificatie overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Diversen economisch nut

0

128

Diversen openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.644

517

Onderhanden activa

1.644

645

Overige vooruitontvangen bedragen

2.742

3.118

Totaal

4.386

3.763

Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Nog te betalen zorgkosten

14.588

16.218

Rente leningen

9.399

9.566

Nog te betalen Presikhaaf bedrijven

6.491

650

Nog te betalen De Connectie

1.866

0

Hulp bij huishouden

1.641

139

Nog te betalen verbouwing Musis

1.166

1.000

Nog te betalen subsidies

508

2.890

Vakantiegeld

0

2.896

Nog te betalen Stichting MSA

0

1.439

Diversen

13.816

9.251

Totaal

49.475

44.049

Verloopoverzicht de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Ontvangen
subsidies

Uitgaven

Bedragen x € 1.000

GSO-gelden

641

127

-127

641

Regionaal meldpunt en coördinatie

505

0

0

505

Volwasseneneducatie

302

1.440

-1.404

338

Onderwijsachterstandenbeleid

253

24

-28

249

Transitie jeugdzorg

167

0

0

167

E-facts

51

0

0

51

Opzetten regiotafels

32

0

0

32

OHV Asielzoekers

17

0

0

17

Electronisch Kinddossier

13

0

0

13

Één voor allen, allen voor één

477

0

-477

0

Jongeren op gezond gewicht

54

80

-134

0

Totaal

2.512

1.671

-2.170

2.013