2.2 Immateriële vaste activa

Verloopstaat immateriële vaste activa

Omschrijving

31-12-2016

Her-
rubr.

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Af-
schrijving

Bijdragen en subsidies

31-12-2017

Bedragen x € 1.000

Bijdrage activa eigendom derden

5.388

3.376

2.609

0

-566

-700

10.107

Bijdrage onderhanden activa eigendom derden

3.376

-3.376

0

0

0

0

0

Totaal

8.764

0

2.609

0

-566

-700

10.107

De herrubricering betreft de oplevering van de Arnhem International School (AIS) in 2017. De belangrijkste investering in 2017 betreft de investering in de restauratie van de Eusebiuskerk (€ 1.651.000). Tevens is er in 2017 nog voor een bedrag van € 958.000 geïnvesteerd in de AIS in 2017. Daarnaast is een bedrag ad. € 700.000 van een derde ontvangen die doorbetaald is aan de AIS.
Voor een verdere toelichting op de investeringen en de kredieten wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen in het jaarverslag.