2.11 Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Specificatie schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Obligo's aan het Rijk

1.196

1.363

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

579.051

580.169

Buitenlandse instellingen

80.000

80.000

Onderhandse leningen

659.051

660.169

Waarborgsommen

209

294

Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht

3.164

3.119

Totaal

663.621

664.945

Specificatie onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Vermeerderingen

Aflossingen

Bedragen x € 1.000,--

BNG

470.208

0

-51.016

419.192

Nederlandse Waterschapsbank

66.714

0

-26

66.688

Provincie Noord-Brabant

0

50.000

0

50.000

Triodos Bank

30.000

0

0

30.000

Provincie Limburg

10.000

0

0

10.000

Overig

3.247

0

-76

3.171

Totaal

580.169

50.000

-51.118

579.051

Specificatie onderhandse leningen buitenlandse banken en overige financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Vermeerderingen

Aflossingen

Bedragen x € 1.000,--

Deutsche Bank

80.000

0

0

80.000

Totaal

80.000

0

0

80.000

De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 15,0 miljoen (2016: € 15,7 miljoen).