2.6 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen

36.331

25.783

Rekening-courantverhouding met het Rijk

11.025

26.200

Rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen

0

506

Overige vorderingen

81.481

49.976

Totaal

128.837

102.465

Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

BTW-Compensatiefonds

33.785

21.953

Overige

2.546

3.830

Totaal

36.331

25.783

Specificatie rekening-courantverhouding met het Rijk

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Rc-verhouding Ministerie van financien: schatkistbankieren

11.025

26.200

Totaal

11.025

26.200

Specificatie rekening courant niet-financiële instellingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Stichting Horeca MSSA

0

5

Stichting Musis en Stadstheater Arnhem

0

501

Totaal

0

506

Specificatie overige vorderingen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2016

Bedragen x € 1.000

Vorderingen m.b.t. lokale heffingen

2.607

3.190

Voorziening oninbaarheid m.b.t. lokale heffingen

-180

-350

Vorderingen m.b.t. sociale zekerheid

11.554

12.045

Voorziening oninbaarheid m.b.t. sociale zekerheid

-8.231

-8.691

Vorderingen op De Connectie

5.572

0

Overige vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

71.037

45.127

Voorziening oninbaarheid mbt overige vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

-878

-1.345

Totaal

81.481

49.976