2.3.1 Investeringen met een economisch nut

Verloopstaat Investeringen met een economisch nut

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Her-
rubr.

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
ving

Bijdragen
en
subsidies

Afwaard.
duurzame
waardever-
mindering

Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen

81.012

0

210

-3.214

-57

0

0

77.951

Bedrijfsgebouwen

336.334

3.365

14.519

-3.429

-11.328

-3.899

0

335.562

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.628

0

672

-8.965

-110

0

0

2.225

Machines, apparaten en installaties

10.275

0

1.159

-5.379

-1.141

0

0

4.914

Vervoersmiddelen

1.425

0

0

-544

-206

0

0

675

Overige materiële vaste activa

15.701

0

3.506

-3.691

-1.206

0

0

14.310

Onderhanden activa

13.709

-3.365

0

0

0

-69

-405

9.870

Totaal

469.084

0

20.066

-25.222

-14.048

-3.968

-405

445.507

De belangrijkste investeringen in 2017 betreffen de investeringen in het Musis Sacrum (€ 14.573.000), het Onderwijs HuisvestingsProgramma OHP (€ 1.172.000), de renovatie / nieuwbouw in het regulier onderwijs (€ 1.095.000), investeringen in ICT (€ 870.000) en investeringen Stadhuis (€ 1.026.000).
Voor een verdere toelichting op de investeringen en de kredieten wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen in het jaarverslag.