2.3.2 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

Verloopstaat investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Her-
rubr.

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
ving

Bijdragen
en
subsidies

Afwaard.
duurzame
waardever-
mindering

Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen

289

0

0

0

0

0

0

289

Bedrijfsgebouwen

153

0

0

0

-8

0

0

145

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

149.095

0

8.326

0

-4.613

-127

0

152.681

Overige materiële vaste activa

6.304

0

2.967

0

-869

0

0

8.402

Onderhanden activa

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

155.841

0

11.293

0

-5.490

-127

0

161.517

De belangrijkste investeringen in 2017 betreffen de investeringen in de gemeentelijke riolering (€ 8.301.000) en in het omgekeerd afval inzamelen (€ 2.470.000).
Voor een verdere toelichting op de investeringen en de kredieten wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen in het jaarverslag.