2.3.3 Investeringen met een maatschappelijk nut

Verloopstaat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving

31-12-2016

Verloop

31-12-2017

Her-
rubr.

Inves-
teringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
ving

Bijdragen
en
subsidies

Bedragen x € 1.000

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

60.562

0

3.971

-521

-3.115

-619

60.278

Overige materiële vaste activa

36

0

0

0

-18

0

18

Onderhanden activa

1.021

0

218

0

0

-518

721

Totaal

61.619

0

4.189

-521

-3.133

-1.137

61.017

De belangrijkste investeringen in 2017 betreffen de investeringen in het openbaar vervoer (€ 1.958.000) en in de openbare verlichting (€ 1.188.000).
Voor een verdere toelichting op de investeringen en de kredieten wordt verwezen naar de paragraaf Investeringen in het jaarverslag.